Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến nhận thức nghề của học sinh lớp 12

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến nhận thức nghề của học sinh lớp 12  để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.
Ảnh hưởng của TTGĐ đến nhận thức về nghề của HS lớp 12 THPT thành phố Thái Nguyên đƣợc biểu hiện thông qua việc các em hiểu nghề truyền thống gia đình là gì? nghề truyền thống của gia đình mình là nghề nào? Nhận thức về yêu cầu của xã hội đối với nghề đó; nhận thức về đặc điểm yêu cầu của nghề; nhận thức về đặc điểm của cá nhân đối chiếu với yêu cầu của nghề?

* Nhận thức về truyền thống nghề nghiệp, nghề truyền thống của gia đình

Xem thêm:

Kết quả điều tra cho thấy, hầu hết các em học sinh lớp 12 đều đã xác định đúng về nghề truyền thống của gia đình mình. Các em học sinh ở cả 4 kiểu gia đình có truyền thống nghề nghiệp khác nhau phần lớn đều nhận thức đƣợc gia đình mình có nghề truyền thống nào (chiếm 77,1%). Bên cạnh đó vẫn còn một số em chƣa nhận thức đúng về nghề truyền thống của gia đình (chiếm 22,9%). Qua tìm hiểu chúng tôi thấy: những em học sinh nhận thức chƣa đúng về nghề truyền thống của gia đình mình cũng chính là những em hiểu về truyền thống nghề nghiệp chƣa đúng. Điều này chứng tỏ rằng sự quan tâm của các em tới công việc của gia đình mình chƣa nhiều, vai trò giáo dục của gia đình đối với các em chƣa có sự sâu sát.
Cũng với câu hỏi trên , chúng tôi tiến hành khảo sát 240 phụ huynh học sinh, và thu đƣợc kết quả nhƣ sau : 100% phụ huynh học sinh xác định đúng truyề n thố ng nghề củ a gia đì nh mì. Để tìm hiểu chất lƣợng hiểu biết về nghề truyền thống của gia đình, chúng tôi đã tiến hành khảo sát nhận thức của học sinh về đặc điểm yêu cầu của xã hội đối với nghề và khả năng phát triển của nghề truyền thống của gia đình.
* Nhận thức về yêu cầu của xã hội đối với nghề và khả năng phát triển của nghề truyền thống của gia đình học sinh lớp 12 TP Thái Nguyên
Nhìn chung, đa số học sinh đã có nhận thức về sự phát triển của nghề truyền thống của gia đình. Nhƣng mức độ nhận thức không đồng đều, số học sinh đánh giá nghề truyền thống của gia đình “ít có khả năng phát triển” chiếm 38,3% , so sánh với kết quả của bảng 2a thì có sự chênh lệch nhau cụ thể:

dao-tao-nhan-luc
                                   Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Có 85,0% và 78,3% số học sinh nhận thức nghề truyền thống của gia đình mình “có khả năng phát triển” là những học sinh có nghề truyền thống gia đình là nghề dạy học; nghề thủ công mỹ nghệ; 61,7% và 21,7% số học sinh nhận thức nghề truyền thống của gia đình mình “ít có khả năng phát triển” là những học sinh thuộc gia đình có truyền thống nghề nông nghiệp và nghề binh nghiệp. Chỉ có 10% số học sinh nhận thức nghề truyền thống gia đình “không có khả năng phát triển”, đó là những học sinh thuộc gia đình có nghề truyền thống nông nghiệp. Nhƣ vậy, có những em nhận thức nghề truyền thống của gia đình là “rất cần thiết cho xã hội” nhƣng lại cho rằng nó “ít có khả năng phát triển”, hoặc “không có khả năng phát triển”, tại sao lại nhƣ vậy? Làm rõ vấn đề này chúng tôi đã trao đổi với một số học sinh vừa nhận thấy nghề truyền thống của gia đình mình “ít có khả năng phát triển” nhƣng lại cho rằng “cần thiết cho xã hội” và đã thu đƣợc một số câu trả lời nhƣ sau: “Hiện nay đất nƣớc hoà bình, không có chiến tranh việc đào tạo quân đội sẽ ít đi, nên nghề truyền thống binh nghiệp của gia đình em không có khả năng phát triển nhƣng em thấy nghề này vẫn rất cần thiết cho xã hội, nếu không có nghề này thì nền độc lập của dân tộc sẽ bị đe doạ” (em Mai Anh Dũ ng học sinh trƣờng THPT Lƣơng Ngọ c Quyế n – Thái Nguyên). Hoặc “Em thấy hiện nay ít ngƣời thi vào nghề nông nghiệp, hình nhƣ nghề đó hiện nay không phát triển bằng các nghề khác, nhƣng lại rất cần thiết cho xã hội, cho bà con nông dân” (em Lý Thị Bích học sinh trƣờng THPT Ngô Quyền).
Nguyên nhân của thực trạng này là do trong quá trình tìm hiểu về nghề các em chƣa tiếp xúc và tìm hiểu kỹ về nghề, vì vậy, sự hiểu biết của các em chỉ mang tính chất cảm tính, chỉ thấy vẻ bên ngoài của nghề chứ chƣa tìm ra cốt lõi bên trong của nghề.
* Nhận thức về đặc điểm yêu cầu của nghề TTGĐ của học sinh 12 thành phố Thái Nguyên
Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu nhận thức của các em về đặc điểm yêu cầu của nghề truyền thống gia đình trên các mặt:
Mức độ và nội dung nhận thức về nghề truyền thống gia đình với câu hỏi: “Bạn hãy cho biết một số hiểu biết về nghề truyền thống gia đình bạn ở các khía cạnh sau:
– Nội dung công việc cụ thể của nghề;
– Công cụ lao động của nghề;
– Sản phẩm lao động của nghề;
– Nơi đào tạo (trƣờng CĐ, ĐH, TCN…) nghề .” (Câu hỏi số 5 phần phụ lục 1). Kết quả điều tra đƣợc thể hiện trên bảng 2.3, trang 44.
Phần lớn học sinh lớp 12 chƣa tìm hiểu kỹ về nghề truyền thống gia đình của mình, chính vì vậy mà các em chỉ dừng lại ở mức độ nhận thức những nét chung của nghề, thậm chí có những em không biết. Số học sinh hiểu biết đầy đủ về các đặc điểm của nghề truyền thống gia đình mình còn rất ít.
Kết quả ở bảng 2.3 cũng cho thấy: Mức độ nhận thức về đặc điểm của nghề truyền thống gia đình ở học sinh của các GĐ có truyền thống nghề nghiệp khác nhau là khác nhau: những HS ở GĐ có nghề truyền thống là dạy học và binh nghiệp cao hơn so với học sinh ở GĐ có nghề truyền thống là nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ. Sở dĩ có sự khác biệt theo chúng tôi là do: Ở những gia đình đó ông bà, cha mẹ học sinh đều là những ngƣời có trình độ văn hoá, học vấn, là những ngƣời có điều kiện đƣợc tiếp xúc thƣờng xuyên với các phƣơng tiện thông tin đại chúng, sự hiểu biết của họ về các nghề nghiệp trong xã hội cũng sâu sắc hơn. Họ nhận thức đƣợc tính chất, vai trò của công việc, nghề truyền thống của gia đình, nhận thức đƣợc vai trò của gia đình trong việc định hƣớng nghề cho con em mình, nên họ có sự quan tâm và chỉ bảo sâu sát cho con em mình trong việc tìm hiểu về nghề .

* Nhận thức về yêu cầu của nghề TTGĐ so với khả năng tự đánh giá bản thân của học sinh
Khi mỗi cá nhân tham gia vào hoạt động nghề, nếu họ chỉ có sự nhận thức về nghề thôi thì chƣa đủ, để có thể tồn tại và phát triển cùng nghề , đòi hỏi cá nhân phải có sự nhận thức, sự tự đánh giá về khả năng, về năng lực của mình so với yêu cầu đòi hỏi của nghề.
Để tìm hiểu mức độ nhận thức này, chúng tôi tiến hành điều tra làm rõ sự tự đánh giá của học sinh lớp 12 TP Thái Nguyên về Năng lực; Đạo đức; Tính cách; Sức khoẻ của mình so với yêu cầu của nghề TTGĐ. Kết quả đƣợc phản ánh trên bảng 2.4a và 2.4b (Trang 46, 47).
Kết quả ở bảng 2.4a và 2.4b chỉ là một số những phẩm chất tâm lý mà các em học sinh đánh giá nhiều nhất theo cách đánh giá chủ quan của họ.
Bằng cách đánh giá chủ quan nhƣng đa số các em đã biết đánh giá yêu cầu của nghề truyền thống gia đình và tự đánh giá khả năng của mình (năng lực, đạo đức, tính cách, sức khoẻ). Tuy nhiên cách đánh giá của các em vẫn chỉ theo cách đánh giá, xếp loại của nhà trƣờng phổ thông. Ví dụ nhƣ về mặt năng lực: Nếu các em là học sinh giỏi thì các em tự đánh giá là có năng lực nghề nghiệp loại giỏi, học sinh tiên tiến thì đánh giá năng lực khá, học sinh trung bình đánh giá năng lực trung bình. Về mặt đạo đức, nếu xếp loại hạnh kiểm tốt thì các em đánh giá đạo đức tốt, hạnh kiểm khá thì đánh giá đạo đức khá.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Tại sao truyền thống gia đình lại ảnh hưởng đến lựa chọn nghề

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo