Ảnh hưởng truyền thống gia đình đến lựa chọn nghề của học sinh

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Ảnh hưởng truyền thống gia đình đến lựa chọn nghề  của học sinh để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

1. Lý do chọn đề tài
Nƣớc ta đang bƣớc vào thời kỳ đổi mới với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều lĩnh vực kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội. Thực tế cho thấy, khi xã hội phát triển đã nảy sinh hàng loạt vấn đề, trong đó việc làm là vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi con ngƣời, đặc biệt là với học sinh lớp 12 trung học phổ thông sau khi tốt nghiệp. Sự cần thiết phải có một việc làm ổn định để bƣớc “vào đời” một cách có ý thức đảm bảo cho cuộc sống sau này là một đòi hỏi tất yếu và khách quan. Bởi, nếu không có việc làm ổn định sẽ nảy sinh hàng loạt những tiêu cực trong xã hội nhƣ các tệ nạn xã hội… Hơn nữa, thất nghiệp là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, nó ảnh hƣởng lớn tới tiến trình phát triển chung của toàn xã hội.

bao-cao-thuc-tap-nhan-su
                     Ảnh hưởng truyền thống gia đình đến lựa chọn nghề

Gia đình là môi trƣờng đầu tiên có ảnh hƣởng đến cuộc sống của mỗi con ngƣời. Gia đình là thể chế xã hội đầu tiên quyết định sự hình thành nhân cách con ngƣời. Sự phát triển tính cách của mỗi cá nhân khi lớn lên, phƣơng thức ứng xử, thái độ đối với mọi ngƣời, đạo đức, tình cảm, ý chí….đều đƣợc hình thành trong thời gian sinh sống và đƣợc sự giáo dục trong gia đình của mình. Mỗi gia đình bên cạnh nền văn hóa chung của cộng đồng, của xã hội còn có những nét văn hóa truyền thống riêng. Truyền thống gia đình không những là niềm tự hào của mỗi thành viên trong gia đình mà còn là nhân tố tác động đến sƣ̣ phá t triể n củ a mỗ i cá nhân trong đó có sƣ̣ định hƣớng lƣ̣ a chọ n nghề. C.Mac từng viết: “Con ngƣời làm ra lịch sử của mình nhƣng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của mình, trong những điều kiện tự mình chọn lấy, mà là làm theo những điều kiện nhất định, trực tiếp sẵn có, do quá khứ để lại. Truyền thống của tất cả các thế hệ đã qua đè nặng lên đầu óc của ngƣời đang sống” [1, tr 193-194]. Có thể nói, việc định hƣớng nghề và lựa chọn nghề của học sinh hiện nay vừa phản ánh xu thế phát triển của xã hội, của thời đại, vừa phản ánh những giá trị truyền thống của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội.

Gia đình là một xã hội thu nhỏ. Bên cạnh sinh thành, nuôi dƣỡng,việc định hƣớng nghề nghiệp cho con còn là một trách nhiệm quan trọng của ngƣời cha, ngƣời mẹ. Hiện nay, trong thời kì hội nhập, kinh tế phát triển vƣợt bậc với nhiều ngành nghề mới xuất hiện, nhu cầu việc làm của xã hội đang thay đổi dựa trên sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khá nhiều học sinh đang lúng túng không biết lựa chọn ngành nghề gì cho phù hợp. Tại các trƣờng học, nhiều chƣơng trình tƣ vấn nghề nghiệp đƣợc tổ chức để giúp cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp. Nhƣng hầu hết, các chƣơng trình này chỉ dừng lại ở việc chọn ngành học, trƣờng học. Vì vậy, việc định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của xã hội, đó là vấn đề mà toàn xã hội và các bậc phụ huynh cần phải suy nghĩ và quan tâm.
Học sinh lớp 12 là lứa tuổi thanh xuân, đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa trẻ em và ngƣời lớn, đƣợc đặc trƣng bởi “ngƣỡng cửa” của tuổi trƣởng thành về thể chất, xúc cảm và phát triển xã hội. Một trong những nét đặc thù của học sinh THPT là các em phải lựa chọn ngành học sau khi tốt nghiệp THPT. Sự lựa chọn này chịu sự chi phối của nhiều yếu tố trong đó có truyền thống gia đình.
Xuất phát từ những lý do trên nên chúng tôi chọn đề tài: “Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến định hướng nghề của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên”.
2. Mục đích nghiên cứu của bài báo cáo thực tập
Trên cơ sở nghiên cứu ảnh hƣởng của truyền thống gia đình đến định hƣớng nghề của học sinh lớp 12 Thành phố Thái Nguyên từ đó đề ra một số biện pháp nâng cao ảnh hƣởng của truyền thống gia đình đến việc lựa chọn nghề của học sinh.
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Ảnh hƣởng của truyền thống gia đình đến định hƣớng nghề của học sinh lớp 12 thành phố Thái Nguyên.

Khách thể nghiên cứu
Vấn đề chọn nghề của học sinh trung học phổ thông.
Khách thể điều tra
Chúng tôi tiến hành khảo sát trên 240 là học sinh và 240 phụ huynh HS lớp 12 của 4 trƣờng: Trƣờng THPT Dƣơng Tự Minh, Trƣờng THPT Thái Nguyên, Trƣờng THPT Lƣơng Ngọc Quyến, Trƣờng THPT Ngô Quyền thành phố Thái Nguyên. Trong đó:
+ 60 học sinh của gia đình có truyền thống làm nông nghiệp;
+ 60 học sinh của gia đình có truyền thống nghề thủ công mỹ nghệ;
+ 60 học sinh của gia đình có truyền thống nghề binh nghiệp;
+ 60 học sinh của gia đình có truyền thống làm nghề dạy học;
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Nghiên cứu cơ sở lý luận ảnh hƣởng của truyền thống gia đình đến định hƣớng nghề của học sinh.
– Tìm hiểu thực trạng ảnh hƣởng truyền thống gia đình đến định hƣớng nghề của học sinh lớp 12 Thành phố Thái Nguyên.
– Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của truyền thống gia đình đến việc định hƣớng nghề của học sinh .
5 . Phạm vi nghiên cứu
Có nhiều truyền thống gia đình khác nhau: Truyền thống học hành khoa bảng; Truyền thống văn hóa ứng xử; Truyền thống giáo dục con cái và các thành viên trong gia đình; Truyền thống nghề nghiệp…Trong phạm vi đề tài này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu về ảnh hƣởng của truyền thống nghề nghiệp gia đình đến định hƣớng nghề của học sinh lớp 12, ở những gia đình có truyền thống nghề làm nông nghiệp; thủ công mỹ nghệ; binh nghiệp; dạy học.
6. Giả thuyết khoa học
Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến việc định hƣớng nghề của học sinh, một trong những yếu tố đó là truyền thống gia đình. Nếu truyền thống gia đình có ảnh hƣởng tốt đến định hƣớng nghề của học sinh thì sẽ giúp học sinh nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn nghề, là điều kiện giúp cho học sinh chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT.
7. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích tài liệu
Chúng tôi tìm hiểu thu thập nguồn thông tin từ các bài báo, các công trình nghiên cứu đã đƣợc công bố, tạp chí. Sau đó tiến hành phân tích nội dung tính chất thông tin thu đƣợc và tổng hợp thành những thông tin có ý nghĩa với vấn đề nghiên cứu.
Phương pháp điều tra bằng phiếu
Đây là phƣơng pháp chính của đề tài nhằm phát hiện thực trạng ảnh hƣởng của truyền thống gia đình đến định hƣớng nghề nghiệp của học sinh lớp 12.
Phương pháp phỏng vấn sâu
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện ở một số cá nhân nhằm thu thập thêm thông tin và kiểm tra tính xác thực của bảng hỏi.
Phương pháp quan sát
Chúng tôi tiến hành quan sát các em học sinh trong quá trình tham gia học tập và học nghề tại trƣờng nhằm thu thập thêm thông tin về vấn đề cần nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu thông qua sản phẩm hoạt động
Nghiên cứu kết quả học tập, kết quả thi đại học của học sinh để làm rõ thêm định hƣớng nghề nghiệp của học sinh.
Phương pháp thống kế toán học
Sử dụng phƣơng pháp này để xử lý những số liệu thu đƣợc thông qua điều tra khảo sát.

Hãy like và share Blog để nhiều người được biết tới!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo