Báo cáo thực tập quản trị nhân lực ở siêu thị Minh Cầu Thái Nguyên

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Báo cáo thực tập quản trị nhân lực ở siêu thị Minh Cầu Thái Nguyên để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HỘP
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Mục tiêu và vai trò của quản trị nhân lực
1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân lực
1.1.4. Những nội dung chính của công tác quản trị nguồn nhân lực
1.1.5. Tầm quan trọng của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực
1.2. Kinh nghiệm và bài học về công tác quản trị nhân lực cho siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên
1.2.1. Kinh nghiệm về về công tác quản trị nhân lực
1.2.2. Bài học về công tác quản trị nhân lực cho siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và xử lý thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI SIÊU THỊ MINH CẦU, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên
3.1.1. Tên địa chỉ trụ sở chính của siêu thị Minh Cầu
3.1.2. Lịch sử hình thành phát triển
3.1.3. Mô hình tổ chức
3.1.4. Nguồn lực Siêu thị Minh Cầu
3.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu
3.2.2. Công tác thiết kế và phân tích công việc tại Siêu thị Minh Cầu
3.2.3. Công tác tuyển dụng tại Siêu thị Minh Cầu
3.2.4. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu
3.2.5. Công tác đánh giá thực hiện công việc
3.2.6. Công tác trả lương, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu, Thái Nguyên
3.3.1. Các nhân tố bên ngoài Siêu thị Minh Cầu
3.3.2. Các nhân tố bên trong Siêu thị Minh Cầu
3 4 Đánh giá chung về thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu thành phố Thái
3.4. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên
3.4.1. Kết quả đạt được
3.4.2.Những hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI SIÊU THỊ MINH CẦU, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
4.1. Phương hướng và mục tiêu công tác quản trị nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu
4.1.1. Phương hướng công tác quản trị nhân lực
4.1.2. Mục tiêu công tác quản trị nhân lực tại Siêu thị Minh Cầu
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực
4.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực
4.2.2. Thực hiện hoàn thiện công tác quản trị nhân lực
4.2.3. Về công tác tuyển dụng
4.2.4. Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
4.2.5. Công tác đánh giá thực hiện công việc
4.2.6. Hoàn thiện công tác lương, thưởng, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên
4.2.7. Các giải pháp khác
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Nhà nước
4.3.2. Đối với siêu thị Minh Cầu
4.3.3. Đối với nhân viên làm việc tại Siêu thị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0909 23 26 20 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Contact Me on Zalo