Báo cáo thực tập quản trị nhân lực tại Công ty quảng cáo Sen Vàng

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Báo cáo thực tập quản trị nhân lực tại Công ty quảng cáo Sen Vàng để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU

5. Bố cục của khóa luận
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.1 Nhân lực
1.1.1.2 Quản trị nhân lực
1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
1.1.4 Các chức năng cơ bản của quàn trị nguồn nhân lực
1.2 Những nội dung chủ yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.2 Công tác tuyển dụng lao động
1.2.2.1 Phân tích và thiết kế công việc
1.2.2.1.1 Thiết kế công việc
1.2.2.1.2 Phân tích công việc
1.2.2.2 Công tác tuyển dụng lao động
1.2.3 Đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực
1.2.3.1 Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.3.2 Nguyên tắc chính trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.3.3 Phân loại hình thức đào tạo
1.2.3.4 Các hình thức kích thích đào tạo
1.2.4 Đãi ngộ nhân sự
1.3 Văn hóa doanh nghiêp ̣
1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.4.1 Môi trường bên trong
1.4.2 Môi trường bên ngoài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
2.1 Tổng quan
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Quá trình phát triển
2 1 2 Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.2.3 Lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.1.3.2 Chức năng hoạt động của các phòng ban
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012
2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng
2.2.1 Đánh giá thực trạng qui mô, cơ cấu nguồn nhân lực
2.2.1.1 Thống kê tổng số lao động giai đoạn 2010-2013
2.2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng giai đoạn 2010-2013
2.2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng
2.2.2.1 Công tác hoạch định nguồn nhân lực
2.2.2.2 Công tác tuyển dụng
2.2.2.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng Cáo Sen Vàng giai đoạn 2010-2013
2.2.2.2.2 Đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng
2.2.2.3 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.2.3.1 Thực trạng công tác đào tạo tại công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng
2.2.2.3.2 Đánh giá hiệu quả đào tạo tại công ty TNHH Quảng Cáo Thương mại Sen Vàng
2.2.2.4 Công tác đãi ngộ nhân sự .
2.2.2.4.1 Đãi ngộ vật chất
2.2.2.4.2 Đãi ngộ phi tài chính
2.2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng
2.2.3.1 Kết quả đạt được
2.2.3.2 Những tồn tại, hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
3.1 Định hướng phát triển công ty
3.1.1 Định hướng chung
3.1.2 Định hướng phát triển phòng nhân sự
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng
3.2.1 Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại công ty
3.2.1.1 Cở sở của giải pháp
3.2.1.2 Nội dung của giải pháp
3.2.1.3 Kết quả dự kiến
3.2.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự
3.2.2.1 Cơ sở của giải pháp
3.2.2.2 Nội dung của giải pháp
3.2.2.3 Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.3 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.3.1 Cơ sở của giải pháp
3.2.3.2 Nội dung của giải pháp
3.2.3.3 Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.4 Hoàn thiện và nâng cao chế độ đãi ngộ
3.2.4.1 Cơ sở của giải pháp
3.2.4.2 Nội dung của giải pháp
3.2.4.3 Kết quả của giải pháp
3.2.5 Ứng dụng tin học vào quản trị nguồn nhân lực
3.2.5.1 Cơ sở của giải pháp
3.2.5.2 Nội dung của giải pháp
3.2.5.3 Kết quả đạt được của giải pháp
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng
3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾ T LUÂṆ

LIÊN HỆ ZALO: 0909 23 26 20 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Contact Me on Zalo