Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty thức ăn chăn nuôi Long Ngô

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty thức ăn chăn nuôi Long Ngô để các bạn tham khảo cho quá trình viết bài báo cáo cho mình

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1.1 Khái niệm về quản trị nhân sự
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Mục tiêu
1.2 Nội dung cơ bản trong quản trị nhân sự
1.2.1 Hoạch định
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Tiến trình hoạch định
1.2.2 Tuyển dụng
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng
1.23 Đào tạo, phát triển nhân sự
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
1.2.4 Lương bổng và đãi ngộ
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.1 Các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ
1.3 Vai trò quản trị nhân sự
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự
1.4.1 Môi trường bên ngòai
1.4.2 Môi trường bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP LONG NGÔ
2.1 Khái niệm sự ra đời và phát triển của công ty
2.1.1 Lịch sử phát triển của Công ty
2.1.2 Một số đặc điểm tại công ty
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2 Chức năng của bộ phận
2.1.3 Tình hình nhân sự tại công ty
2.1.3.1 Kết quả họat động kinh doanh tại công ty trong 3 năm gần nhất
2.1.3.2 Cơ cấu nhân sự xét trên giới tính
2.1.3.3 Cơ cấu nhân sự xét về trình độ
2.1.3.4 Cơ cấu nhân sự xét về độ tuổi
2.2 Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty
2.2.1 Đánh giá điểm mạnh và yếu về nhân sự tại công ty bằng ma trận SWOT
2.2.2 Bố trí, sử dụng lực lượng lao động tại công ty
2.2.2.1 Ð?i v?i công tác tuyển dụng
2.2.2.2 Đối với công tác đào tạo, phát triển
2.2.2.3 Đối với công tác lương bổng, đãi ngộ
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
3.1 Chiến lược chung của công ty
3.1.1 Về con người
3.1.2 Tổ chức và điều hành
3.1.3 Chiến lược nguồn nhân lực
3.2 Giải pháp và kiến nghị
3.2.1 Về công tác tuyển dụng
3.2.2 Về công tác đào tạo, phát triển
3.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo
3.2.2.2 Đào tạo và bồi dưỡng nhân sự
3.2.2.3 Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực
3.2.2.4 Cải tiến qui trình phát triển nhân sự
3.2.3 Về chế độ đãi ngộ khen thưởng
3.2.3.1 Các biện pháp kích thích nhân sự
3.2.3.2 Các phúc lợi
3.2.3.3 Chế độ đãi ngộ, khen thưởng
KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0909 23 26 20 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Contact Me on Zalo