Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty y dược phẩm Vimedimex

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty y dược phẩm Vimedimex để các bạn tham khảo

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Mục tiêu
1.1.3 Nội dung của quản trị nhân sự
1.1.4 Ý nghĩa của quản trị nhân sự
1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
1.1.6 Bầu không khí văn hóa doanh nghiệp
1.2 VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
1.2.1 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự
1.2.2 Vai trò về mặt chính trị xã hội
1.2.3 Vai trò về mặt kinh tế
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Y – DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMEDIMEX
2.1.1 Lịch sử quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Phương hướng hoạt động
2.1.4 Cơ cấu tổ chức
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 4 năm gần đây
2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI VIMEDIMEX
2.2.1 Phân tích cơ cấu nhân sự tại Vimedimex theo số lượng
2.2.2 Phân tích cơ cấu nhân sư tại Vimedimex theo giới tính
2.2.3 Phân tích cơ cấu nhân sự tại Vimedimex theo độ tuổi
2.2.4 Phân tích cơ cấu nhân sự tại Vimedimex theo trình độ
2.2.5 Nhận xét
2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI VIMEDIMEX
2.3.1 Thực trạng về công tác tuyển dụng nhân sự
2.3.1.1 Bản mô tả công việc
2.3.1.2 Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng
2.3.1.3 Quy trình tuyển dụng
2.3.1.4 Nhận xét
2.3.2 Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nhân sự
2.3.2.1 Tiếp nhận nhân viên mới
2.3.2.2 Nguyên tắc đào tạo
2.3.2.3 Quy trình đào tạo
2.3.2.4 Các phương pháp đào tạo
2.3.2.5. Nhận xét
2.3.3 Đánh giá về chính sách đãi ngộ nhân viên
2.3.3.1 Tiền lương và tiền thưởng
2.3.3.2 Phúc lợi
2.3.3.3 Phát hành cổ phần với giá ưu đãi
2.3.3.4 Điều kiện làm việc
2.3.3.5 Bầu không khí văn hóa doanh nghiệp
2.3.3.6 Nhận xét
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
3.1 NHẬN XÉT
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm và giải pháp
3.2 KIẾN NGHỊ
3.2.1 Đề xuất nâng cao hoạt động tuyển dụng
3.2.2 Đề xuất cải tiến công tác đào tạo và phát triển nhân sự
3.2.3 Một số đề xuất trong chính sách lương, thưởng cho người lao động
3.3 KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0909 23 26 20 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Contact Me on Zalo