Báo cáo thực tập Quản trị nhân sự và tiền lương tại Công ty viễn thông TST

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Báo cáo thực tập Quản trị nhân sự và tiền lương tại Công ty viễn thông TST để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò và chức năng
1.2. Nội dung của quản trị nhân sự
1.2.1. Tuyển dụng nhân sự
1.2.1.1. Nguồn tuyển dụng
1.2.1.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự
1.2.2. Đào tạo và phát triển nhân sự
1.2.2.1. Đào tạo nhân sự
1.2.2.2. Phát triển nhân sự
1.2.3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự
1.2.3.1. Đánh giá thành tích công tác
1.2.3.2. Đãi ngộ nhân sự
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
1.2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự
1.2.4.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
1.3. Khái niệm tiền lương
1.4. Bản chất, vai trò, chức năng của tiền lương trong nền kinh tế
1.4.1. Bản chất của tiền lương
1.4.2. Vai trò của tiền lương
1.4.3. Chức năng của tiền lương
1.5. Các hình thức trả lương
1.5.1. Trả lương theo thời gian
1.5.2. Trả lương theo sản phẩm
1.5.3. Các hình thức trả lương khác
Chương 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
2.2 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng phát triển của công ty
2.2.1. Chức năng
2.2.2. Nhiệm vụ
2.2.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển
2.3. Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp
2.4. Quá trình sản xuất và kinh doanh của công ty
2.5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty
2.5.1 Sơ đồ tổ chức
2.5.2. Phân công, phân nhiệm của từng chức danh
2.5.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
2.6. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây
2.6.1. Diện tích nhà xưởng
2.6.2. Tình hình tài chính của công ty trong 2 năm (2008-2009)
2.7. Bảng đánh giá chất lượng công tác của các CB-CNV trong công ty
2.7.1. Quá trình thực hiện khảo sát
2.7.1. Kết quả khảo sát
2.7.2. Ý nghĩa
2.8. Quá trình đánh giá về tình hình nhân sự của các CB-CNV của công ty 37
2.8.1. Thực hiện đánh giá nội bộ
2.8.2. Ý nghĩa
Chương 3: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG
3.1. Tình hình nhân sự của công ty trong năm 2009
3.1.1. Tình hình sử dụng lao động của công ty trong năm 2009
3.1.2. Cơ cấu nhân sự của công ty
3.2. Chính sách lương
3.2.1. Nguyên tắc trả lương
3.2.2. Cách tính lương
3.3. Chính sách phụ cấp
3.4. Chính sách khen thưởng
3.5. Phúc lợi tập thể và các khoản trích nộp của người lao động
3.5.1. Phúc lợi tập thể
3.5.2. Bảo hiểm xã hội
Chương 4: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP
4.1. Nhận xét
4.1.1. Nhận xét về ưu – nhược điểm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
4.1.2. Nhận xét chung về toàn bộ công ty (qua chương 2)
4.1.3. Nhận xét về thực trạng hệ thống nhân sự – tiền lương của Công ty (qua chương 3)
4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống nhân sự – tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo

LIÊN HỆ ZALO: 0909 23 26 20 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Contact Me on Zalo