Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Avicom

Rate this post

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Avicom. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ. Khóa luận tốt nghiệp

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Avicom

LỜI MỞ ĐẦU

Phần 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG AVICOM.

1.2. Ngành nghề kinh doanh :

1.3. Lịch sử phát triển của Công ty :

1.4. Văn hoá Công ty :

Phần 2 : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG AVICOM.

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Avicom

2.1. Chiến lược phát triển kinh doanh :

2.2. Doanh thu :

2.4. Giá trị tài sản cố định bình quân trong năm :

2.5. Vốn lưu động bình quân trong năm :

2.7. Chi phí hoạt động kinh doanh :

Phần 3 : QUY TRÌNH KINH DOANH

3.1. Thuyết minh dây chuyền kinh doanh dịch vụ tại công ty

3.2. Đặc điểm công nghệ kinh doanh

Phần 4 : TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ KẾT CẤU KINH DOANH

4.1. Tổ chức thực hiện các giao dịch :

4.2. Kết cấu của các giao dịch

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Avicom

Phần 5 : CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp :

5.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận :

5.3. Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý Công ty:

Phần 6 : KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO, ĐẦU RA CỦA CÔNG TY.

6.1. Khảo sát và phân tích các yếu tố đầu vào :

6.2. Khảo sát và phân tích các yếu tố đầu ra.

6.2.1. Nhận diện thị trường :

6.2.2. Tình hình doanh thu theo loại hình thực hiện doanh thu

PHẦN 7 : MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

7.1. Môi trường vĩ mô

7.2. Môi trường ngành :

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Avicom

PHẦN 8 : THU HOẠCH CỦA SINH VIÊN QUA GIAI ĐOẠN THỰC TẬP TỔNG QUAN.

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo