Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự Công ty Công trình Xây dựng

Rate this post

Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự Công ty Xây dựng công trình

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Công trình xây dựng:

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty:

1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

1.3. Kết quả hoạt động chủ yếu của Công ty

1.3.1. Về công nghệ và máy móc thiết bị

1.3.2. Vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty CP Công trình xây dựng

1.3.3 Về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận:

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

1.3.4 Tình hình lao động và sử dụng lao động trong Công ty:

1.3.5 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

1.4. Đánh giá chung hoạt động của Công ty:

1.4.1. Ưu điểm:

1.4.2. Nhược điểm:

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG

2.1. Vai trò của công tác tuyển dụng lao động trong Công ty:

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động của Công ty:

2.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường nội bộ Công ty:

2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài:

2.3. Nhân lực và công tác quản trị nhân lực

2.3.1 Khái quát về công tác quản trị nhân lực trong Công ty:

2.3.2 Cơ cấu lao động trong Công ty:

2.4. Thực trạng công tác tuyển dụng lao động trong Công ty xây dựng.

2.4.1 Công tác phân tích công việc trong Công ty:

2.4.2 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực.

2.4.3 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực

2.4.4 Các giải pháp thay thế tuyển dụng:

2.5. Đánh giá chung công tác tuyển dụng của Công ty:

2.5.1 Ưu điểm:

2.5.2 Nhược điểm và nguyên nhân:

PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

3.1. Định hướng phát triển của Công ty

3.1. 1. Phương hướng phát triển trong ngắn hạn

3.1.2. Phương hướng phát triển của Công ty trong dài hạn.

3.1.3. Phương hướng quản trị nhân lực của Công ty CP Công trình xây dựng.

3.2. Sự cần thiết phải đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển dụng lao động trong Công ty:

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển dụng lao động trong Công ty

3.3.1 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực.

3.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực.

3.3.3 Hoàn thiện công tác bố trí sử dụng lao động

3.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự 9 ĐIỂM – 2020

TẢI BÀI Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự Công ty Xây dựng công trình qua ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo