Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại Công ty nước khoáng Nhật Đức

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại Công ty nước khoáng Nhật Đức để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1.1.1. Khái niệm về Quản trị nhân sự
1.1.2. Chức năng của Quản trị nhân sự
1.1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân sự
1.1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân sự
1.1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.2. TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
1.2.1. Khái niệm về tuyển dụng nhân sự
1.2.2. Mục tiêu của Tuyển dụng nhân sự
1.2.3. Vai trò của Tuyển dụng nhân sự
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự
1.2.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.2.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.2.5. Quy trình tuyển dụng nhân sự
1.3. Ý NGHĨA CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
1.3.1. Ý nghĩa của công tác Tuyển dụng nhân sự
1.3.2. Kết luận
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC
2.1.1. Khái quát chung về Công ty
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.2. Quy mô và ngành nghề của công ty
2.1.1.3. Đặc điểm sản phẩm của công ty
2.1.1.4. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
2.1.1.5. Hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2014
2.1.1.6. Đặc điểm về lao động của Công ty
2.1.1.7. Những thuận lợi và khó khăn của công ty
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC
2.2.1. Nguồn tuyển dụng
2.2.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự
2.2.3. Những đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty
2 2 3 1 Những mặt đạt được
2.2.3.1. Những mặt đạt được
2.3.2.2. Những mặt hạn chế
2.3.2.3. Nguyên nhân
2.3.2.4. Kết luận
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC
3.1. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2017
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Phương hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2015 – 2017
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC
3.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty
3.2.2. Giải pháp 2: Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0909 23 26 20 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Contact Me on Zalo