Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty xây dựng bưu điện

Rate this post

Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty xây dựng bưu điện

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

1.1. Tổng quan về công ty

1.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty

1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh và nhiệm vụ vủa doanh nghiệp

1.1.2.1.Lĩnh vực kinh doanh

1.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.1.3.2. Cơ cấu sản xuất

1.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản trị

1.1.4. Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân sự

1.1.4.1. Đặc điểm về thị trường khách hàng

1.1.4.2. Đặc điểm về sản phẩm

1.1.4.3. Đặc điểm về máy móc thiết bị

1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý‎ lao động của công ty trong thời gian qua

1.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2017-2019

1.2.2.Phân tích tình hình quản lý‎ lao động của Công ty

CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

2.1. Phân tích tình hình tuyển dụng nhân sự của Công ty trong 3 năm 2017-2019

2.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty

2.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng

2.2.2.Chuẩn bị tuyển dụng

2.2.3. Xác định nguồn tuyển dụng

2.2.4. Tiếp nhận hồ sơ

2.2.5 Sàng lọc ban đầu

2.2.6. Tổng hợp và trình giám đốc

2.2.7. Phỏng vấn ứng viên

2.2.8. Tuyển chọn

2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân sự ở công ty

2.3.1. Nhân tố bên trong

2.3.1.1. Hình ảnh, uy tín và mục tiêu chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty

2.3.1.2. Nguồn ngân sách cho tuyển dụng

2.3.1.3. Môi trường văn hóa, xã hội

2.3.1.4. Chính sách phân phối nội bộ

2.3.1.5. Quan điểm, định hướng của quản trị viên cấp cao và trình độ tổ chức công tác tuyển dụng

2.3.2. Nhân tố bên ngoài

2.3.2.1. Môi trường kinh tế- chính trị

2.3.2.2. Thị trường sức lao động

2.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh

2.3.2.4. Yếu tố công nghệ

2.3.2.5. Hành lang pháp lý

2.3.2.6. Tâm l‎ý của ứng viên

2.4. Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty

2.4.1. Thành tích

2.4.2. Tồn tại

2.4.3. Nguyên nhân tồn tại

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

3.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty 2021-2025

3.1.1. Phương hướng phát triển

3.1.2. Mục tiêu phát triển

3.1.2.1. Mục tiêu chung

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

3.2.1. Quy trình tuyển dụng

3.2.2. Tiêu chuẩn hóa một số chức danh

3.2.3. Nguồn tuyển dụng

3.2.3.1. Nguồn nội bộ

3.2.3.2. Nguồn bên ngoài

3.2.4 . Chi phí cho tuyển dụng

3.2.5. Chính sách nội bộ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Xem thêm: Lời mở đầu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự 9 ĐIỂM – 2020

TẢI BÀI Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty xây dựng bưu điện qua ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo