Các hoạt động cho vay tín dụng trong bài báo cáo thực tập

Rate this post

Các hoạt động cho vay tín dụng trong bài báo cáo thực tập để các bạn làm tài liệu tham khảo viết bài báo cáo tốt nghiệp của mình.

** Xem thêm:

Tín dụng NH có thể phân chia thành nhiều loại khác nhau tùy theo những tiêu thức phân loại khác nhau:

Căn cứ theo mục đích tín dụng

– Phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp: Đây là các khoản tín dụng cấp cho các doanh nghiệp trang trải các chi phí như mua nguyên vật liệu… .

– Nông nghiệp: Đây là các khoản tín dụng cấp cho các hoạt động nông nghiệp trợ giúp các hoạt động trồng trọt, thu hoạch mùa màng và chăn nuôi gia súc.

– Tiêu dùng cá nhân: Đây là các khoản tín dụng cho các cá nhân để mua sắm hàng hóa tiêu dùng như xe hơi, trang thiết bị trong nhà, đồ dùng sinh hoạt.

– Bất động sản: Đây là các khoản tín dụng được bảo đảm bằng bất động sản bao gồm tín dụng ngắn hạn cho xây dưng, mở rộng đất đai và tín dụng dài hạn để mua đất đai, nhà cửa, cơ sở dịch vụ, trang trại và bất động sản khác.

– Kinh doanh xuất nhập khẩu: Đây là các khoản tín dụng cấp cho các doanh nghiệp để trang trải các chi phí trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Căn cứ theo thời hạn tín dụng

– Cho vay ngắn hạn: Là loại cho vay có thời hạn dưới 1 năm. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động.

– Cho vay trung hạn: Là loại cho vay có thời hạn từ 1 đến 5 năm. Mục đích của loại cho vay này thường là tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định.

Căn cứ theo mức độ tín nhiệm của khách hàng

– Cho vay không có đảm bảo: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân KH vay vốn để quyết định cho vay.

– Cho vay có đảm bảo: Là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác.

Căn cứ theo phương thức cho vay

– Cho vay theo món vay: Là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn, KH và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký hợp đồng tín dụng. Cho vay từng lần thích hợp áp dụng cho các đơn vị kinh doanh theo từng thương vụ hay vay theo mùa vụ.

– Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng cùng KH xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng được duy trì trong một khoản thời gian nhất định hoặc theo chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Căn cứ theo chủ thể tín dụng

– Tín dụng thương mại: Là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa.

– Tín dụng NH: Là quan hệ tín dụng giữa các NH, các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp và cá nhân.

– Tín dụng Nhà nước: Là quan hệ tín dụng mà trong đó Nhà nước là người đi vay và dân chúng là người cho vay

Ngoài ra, trên Blog Báo cáo thực tập nhân sự còn rất nhiều mẫu bài và lý thuyết phục vụ cho nhu cầu viết báo cáo thực tập tốt nghiệp để các bạn tham khảo.

Contact Me on Zalo