Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cáp

Rate this post

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cáp. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cáp

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực

1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực

1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.1. Khái niệm đào tạo và phát triển

1.2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức

1.2.3. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.4. Đào tạo và phát triển với vấn đề quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

1.2.4.1. Đào tạo và phát triển với các chức năng quản trị nhân lực

1.2.4.2. Kế hoạch hoá giữa nguồn nhân lực với công tác đào tạo và phát triển

1.2.4.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực với vấn đề sử dụng lao động trong doanh nghiệp

1.2.4.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với chính sách khuyến khích, tạo động lực làm

việc

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cáp

1.2.5. Quan điểm về hiệu quả công tác đào và phát triển nguồn nhân lực

1.2.6. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo và phát triển

1.2.6.1 Lượng hóa những chi phí và lợi ích thu được từ hoạt động đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực

1.2.6.2. Chi phí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong năm

1.2.6.3. Lợi ích cá nhân thu được từ các chương trình đào tạo và Phát triển

1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.4. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực

1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo

1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo

1.4.4.1. Đào tạo ngoài công việc

1.4.4.2. Đào tạo trong công việc

1.4.5. Dự tính chi phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực

1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên

1.4.7. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển

1.4.7.1.Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo

1.4.7.2.Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển theo kỹ năng, chuyên môn

1.4.7.3. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh

giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra

1.4.7.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển thông qua một số biện pháp khác

1.4.7.5. Nhận xét rút ra từ việc đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÁP SÀI GÒN

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn

2.1.1.1. Quá trình hình thành

2.1.1.2. Quá trình phát triển

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ Công ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn

2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban trong Công Ty

2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức

2.1.4.2. Nhiệm vụ các phòng ban

2.1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực

2.1.6. Tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cáp

2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn

2.2.1. Tình hình lao động tại công ty SCC

2.2.1.1. Theo giới tính

2.2.1.2 Theo trình độ chuyên môn

2.2.2. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty SCC

2.2.3. Công tác xác định nhu cầu đào tạo tại Công Ty

2.2.4. Công tác xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực

2.2.5. Thực trạng công tác xác định đối tượng đào tạo

2.2.6. Thực trạng công tác xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo

2.2.6.1. Công tác xây dựng chương trình đào tạo trong công ty

2.2.6.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2.7. Về chi phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2.8. Công tác lựa chọn và đào tạo giáo viên

2.2.9. Công tác xây dựng chương trình đánh giá đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2.9.1. Đánh giá về mặt số lượng

2.2.9.2. Đánh giá về mặt chất lượng

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cáp

2.2.9.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo

2.3. Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty SCC.

2.3.1. Thuận lợi

2.3.2. Khó khăn và nguyên nhân

2.3.3. Cơ hội

2.3.4. Thách thức

 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÁP SÀI GÒN

3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới

3.1.1. Định hướng phát triển của công ty

3.1.2. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty năm 2017-2019

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty Cổ Phần Cáp Sài Gòn

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển

3.2.1.1. Thực hiện tốt công tác phân tích nhu cầu đào tạo

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cáp

3.2.1.2. Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện công việc có hiệu quả

3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, chi tiết.

3.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp, công bằng và khách quan hơn

3.2.4. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, chương trình đào tạo

3.2.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo, đối tác đào tạo phù hợp

3.2.6. Huy động và tăng cường chi phí cho công tác đào tạo và phát triển

3.2.7. Thực hiện tốt công tác đánh giá hiệu quả sau khóa đào tạo

3.2.8. Một số giải pháp khác

3.3. Kiến nghị đối với nhà nước

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo