Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View

Rate this post

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View

Lời mở đầu .

1 Lý do chọn đề tài .

  1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .
  2. Đối tượng nghiên cứu.
  3. Phạm vi nghiên cứu .
  4. Phương pháp nghiên cứu .
  5. Nội dung nghiên cứu: .

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn .

1.1 Các khái niệm và đặc điểm của kinh doanh khách sạn .

1.1.1 Khái niệm khách sạn và kinh doanh khách sạn .

1.1.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn. .

1.2 Khái niệm về nhân lực và đặc điểm nhân lực trong khách sạn .

1.3 Công tác quản trị nhân lực của khách sạn. .

1.3.1 Khái niệm .

1.3.2 Nội dung của quản trị nhân lực trong khách sạn .

1.3.3 Những nguyên tắc của quản trị nhân lực .

1.3.4 Ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân lực .

Tiểu kết chương 1 .

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View Hotel .

2.1 Tổng quan về hoạt động du lịch và kinh doanh lưu trú ở Hải Phòng .

2.1.1 Hoạt động du lịch tại Hải Phòng .

2.1.2 Hoạt động kinh doanh khách sạn ở Hải Phòng .

2.1.3 Tình hình nhân lực phục vụ du lịch và khách sạn tại Hải Phòng .

2.2 Khái quát chung về City View hotel .

2.3 Chức năng của khách sạn .

2.4 Tổ chức bộ máy của khách sạn .

2.4.1 Bộ máy tổ chức .

2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chuyên môn trong khách sạn. .

2.4.2.1 Tổ lễ tân:.

2.4.2.2 Tổ kế toán .

2.4.2.3 Tổ hành chính quản trị .

2.4.2.4 Tổ buồng .

2.4.2.5 Tổ bàn .

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View

2.4.2.6 Tổ kỹ thuật nấu ăn .

2.4.2.7 Tổ bảo vệ .

2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn trong những năm gần đây.

2.5.1 Các loại hình kinh doanh khách sạn.

2.5.2 Tình hình kinh doanh của khách sạn trong những năm gần đây .

2.5.2.1 Thị trường khách của khách sạn City View .

2.5.2.2 Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu theo nghiệp vụ khách sạn: .

2.5.2.3 Kết quả kinh doanh của khách sạn: .

2.6.2 Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View .

2.6.2.1 Công tác hoạch định nguồn nhân sự .

2.6.2.2 Phân tích công việc .

2.6.2.3 Công tác tuyển dụng.

2.6.2.4 Công tác đào tạo, phát triển nhân lực .

2.6.2.4 Công tác phân công, bố trí lao động .

2.6.2.5 Công tác duy trì, củng cố nguồn nhân lực .

2.6.2.5.1 Đãi ngộ vật chất .

2.6.2.5.2 Đãi ngộ phi vật chất .

2.6.2.6 Đánh giá hiệu quả lao động .

2.6.2.7 Tiền lương, chính sách khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ .

2.7 Nhận xét chung về công tác quản trị nhân lực tại City View hotel .

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View

2.7.1 Những kết quả đã đạt được (điểm mạnh). .

2.7.1.1 Về đội ngũ lao động .

2.7.1.2 Về năng lực quản lý nhân lực. .

2.7.2 Những hạn chế( điểm yếu ) .

Tiểu kết chương 2 .

Chương 3: Giải pháp phát triển và hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn .

3.1 Cơ sở xây dựng những giải pháp .

3.1.1 Xu hướng hoàn thiện đội ngũ nhân lực và công tác quản trị nhân lực tại

doanh nghiệp .

3.1.2 Mục tiêu của doanh nghiệp .

3.1.3 Kế hoạch phát triển của khách sạn trong thời gian tới .

3.2 Một số kinh nghiệm .

3.3 Một số đề xuất và giải pháp hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực .

3.3.1 Những giải pháp chung .

3.3.1.1 Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn .

  1. 3.1.2 Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực .

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View

3.3.1.3 Cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng môi trường làm

việc trong khách sạn .

3.3.2 Các giải pháp .

3.3.2.1 Công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực .

3.3.2.3 Công tác đào tạo, phát triển nhân lực .

85 người là lao động trực tiếp phục vụ khách hàng- đào tạo ở các trường công

nhân kỹ thuật. .

3.3.2.5 Đánh giá hiệu quả lao động .

3.3.2.6 Chế độ khen thưởng, đãi ngộ và tiền lương lao động .

3.3.2.6.1 Đãi ngộ vật chất .

3.3.2.6.2 Đãi ngộ phi vật chất .

3.3.2.7 Chế độ sa thải, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động .

3.3.3 Một số giải pháp khác .

Tiểu kết chương 3 .

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View

Kết luận .

Tài liệu tham khảo.


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo