Đặc điểm các nguồn nhân lực của trường cao đẳng giao thông vận tải

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Đặc điểm các nguồn nhân lực của trường cao đẳng giao thông vận tải  để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

                  – Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

                  – Khái niệm và ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

                  – Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao Đẳng giao thông vận tải
a. Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực được hiểu là những người tham gia vào quá trình đào tạo và phục vụ đào tạo bao gồm: Đội ngũ giảng viên, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và đội ngũ những người phục vụ cho quá trình đào tạo cùng tất cả những kiến thức chuyên môn, những kỹ năng, năng lực phẩm chất đạo đức và sức khỏe của họ. Điều này được thể hiện số liệu cụ thể ở Bảng dưới đây.

 

 

TT

 

 

Nội dung

Tổng số Trình độ
Thạc sỹ Đại học Khác
Ng % Ng % Ng Ng
Tổng số 221 32 14,5 137 62 4 48
1 Cán bộ

quản lý

42 9 21,4 33 78,6 0 0
2 Giảng viên

cơ hữu

131 23 17,6 104 80 4 0
3 Nhân viên 48 0 0,0 0 0,0 0 48

Về trình độ đào tạo : 32 người có trình độ thạc sỹ, chiếm tỷ trọng 14,5 % (32/221); 137 người trình độ đại học, chiếm tỷ trọng 62
% (137/221); có 04 người trình độ Cao đẳng; như vậy cán bộ quản lý 100% có trình độ đại học trở lên, giảng viên 97% trình độ đại học trở lên.
Đội ngũ cán bộ quản lý có 42 người, chiếm tỷ trọng 16% so với tổng số lao động của nhà trường. Về trình độ đào tạo : 9 người có trình độ thạc sỹ, chiếm tỷ trọng 21,4 % và 33 người có trình độ ñại học, chiếm tỷ trọng 78,6% so với tổng số cán bộ quản lý.
Đội ngũ giảng viên cơ hữu nhà trường có 131 người, chiếm tỷ trọng 59,2 % so với tổng số lao động của nhà trường. Về trình độ đào tạo : 23 người có trình độ thạc sỹ, chiếm tỷ trọng 17,6 % và 104 người có trình độ đại học, chiếm tỷ trọng 80% so với tổng số giảng viên cơ hữu.
b. Nguồn lực Tài chính
Những năm qua, nhà trường không ngừng mở rộng chuyên ngành ñào tạo, ña dạng hình thức ñào tạo, nên quy mô ñào tạo tăng lên, nguồn thu nhiều hơn, tổng thu tăng lên. Tuy nhiên, mức chi ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ ñội ngũ giảng viên do ngân sách nhà nước cấp chưa tương xứng với nguồn thu và quy mô nguồn nhân lực nhà trường.
c. Cơ sở vật chất
Những năm qua, nhà trường ñã có chiến lược phát triển cơ sở vật chất, ñầu tư xây mới, tăng diện tích khu giảng ñường, và khu làm việc dành cho cán bộ quản lý và giảng viên; quan tâm ñầu tư trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy, tạo ñiều kiện thuận lợi cho HSSV và giảng viên, CBQL nhà trường học tập và làm việc.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo