Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xây dựng

Rate this post

Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xây dựng. Khóa luận tốt nghiệp, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xây dựng

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1.1. Nguồn nhân lực

1.1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.1.2. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển

Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xây dựng

1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo

1.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo

1.2.4. Xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo

1.2.5. Dự tính về kinh phí đào tạo

1.2.6. Lựa chọn nhà đào tạo

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

1.3.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp

1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1.4.1. Các công ty nước ngoài

1.4.1.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

1.4.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản

1.4.2. Các công ty ở trong nước

1.4.3. Đánh giá chung việc đào tạo và phát triển nhân lực

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

2.1.5. Phương hướng phát triển của công ty trong tương lai

2.2. THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG

2.2.1. Tình hình nhân sự

Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xây dựng

2.2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Đông Dương

2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ỞCÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG

2.3.1. Những ưu điểm

2.3.2. Những nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG

3.1. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN PHƯƠNG THỨC HUẤN LUYỆN NGUỒN NHÂN LỰC

3.1.1. Đối với nhân viên quản lý

3.1.2. Đối với nhân viên văn phòng

3.1.3. Đối với công nhân làm việc tại công trình, phân xưởng

3.2. GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

3.2.1.Thu hút nhân viên giỏi và giữ người tài cho doanh nghiệp

3.2.2. Một số giải pháp khác

3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

KẾT LUẬN CHUNG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo