Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Bảo hiểm

Rate this post

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Bảo hiểm. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Bảo hiểm

Lời mở đầu

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu
  3. Nhiệm vụ
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Bố cục đề tài

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 Khái niệm và ý nghĩa quản trị nhân sự trong công ty

1.1.1 Khái niệm quản trị Doanh Nghiêp

1.1.2 Ý nghĩa

1.2. Nội dung quản trị nhân sự

1.2.1. Phân tích công việc

1.2.2.Công tác tuyển dụng nhân sự

1.2.3. Công tác đào tạo và phát triển

1.2.4. Chính sách lương và chế độ đãi ngộ

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI – CN NAM SÀI GÒN

2.1. Giới thiệu chung về công ty

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Hệ thông sản phẩm của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban

2.1.4. Tình hình kinh doanh của Doanh Nghiệp

2.2. Thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty Cp Bảo Hiểm Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn (MIC – NSG)

2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Bảo hiểm

2.2.1.1. Quy định chung của công ty

2.2.1.2. Cơ cấu theo độ tuổi và thời hạn ký hợp đồng

2.2.1.3. Cơ cấu theo trình độ

2.2.1.4. Cơ cấu theo giới tính

2.2.2. Công tác tuyển dụng

2.2.2.1. Tình hình tuyển dụng nhân sự

2.2.2.2. Tình hình thuyên chuyển cán bộ – nhân viên

2.2.2.3. Công tác đề bạc cán bộ – nhân viên

2.2.3. Công tác tuyển dụng

2.2.3.1. Công tác đào tạo tại công ty qua các năm

2.2.3.2. Công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty qua các năm vừa qua

2.2.4. Chính sách lương và chế độ đãi ngộ

2.2.4.1. Lương bộ phận quản lí

2.2.4.2. Lương bộ phận văn phòng

2.2.4.3. Lương bộ phận kinh doanh

2.2.4.4. Chính sách đãi ngộ

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI – CN NAM SÀI GÒN

3.1. Quy chế và mục tiêu phấn đấu của công ty trong những năm tiếp theo

3.1.1. Quy chế và mục tiêu phấn đấu của công ty trong những năm tiếp theo.

3.1.2. Định hướng công tác quản trị nhân sự tai công ty .

3.2. Thuận lợi và khó khăn của công ty . . .

3.2.1. Thuận lợi . .

3.2.2. Khó khăn . . . .

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Bảo hiểm

3.3. Mộ số giải pháp

3.3.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực

3.3.2. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của công ty

3.3.3. Hoàn thiện công tác tuyển dụng

3.3.4. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Kết luận.

Tài liệu tham khảo


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo