Khái niệm và vai trò của phát triển nguồn nhân lực

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Khái niệm và vai trò của phát triển nguồn nhân lực  để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

 

1. Khái niệm: 

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn ñề cốt lõi của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia. Đặc biệt, trong thời ñại ngày nay, ñối với các nước ñang phát triển giải quyết vấn ñề này ñang là yêu cầu ñược ñặt ra hết sức bức xúc, nó vừa mang tính thời sự, vừa mang tính chiến lược xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.

Từ các quan niệm trên theo ý kiến tác giả thì: Phát triển nguồn nhân lực là chú trọng lên các công việc trong tương lai khi cơ cấu tổ chức thay ñổi ñòi hỏi họ cần có những kiến thức, kĩ năng mới theo yêu cầu của công việc .Và công tác phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp các cá nhân chuẩn bị sẵn sàng các kiến thức, kĩ năng cần thiết ñó.
Vai trò của PTNNL trong việc thúc ñẩy phát triển các KKT
PTNNL là một trong những yếu tố cơ bản góp phần giúp doanh nghiệp ñạt ñược những mục tiêu trong sản xuất kinh doanh, mà phương châm của các KKT hiện nay là “thành công của doanh nghiệp là thành công của KKT”.

2. Xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu hóa

+ Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ yêu cầu NLĐ phải có trình ñộ học vấn cơ bản, trình ñộ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng lao ñộng tốt, ñể có khả năng tiếp thu và áp dụng công nghệ mới. NLĐ làm việc một cách chủ ñộng, linh hoạt và sáng tạo, sử dụng ñược các công cụ, phương tiện lao ñộng hiện ñại, tiên tiến.

+ Sự giao thoa giữa các nền văn hoá trong xu thế toàn cầu hoá là vấn ñề tất yếu xảy ra; khi mà các tổ chức, doanh nghiệp hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên nhiều quốc gia, nhiều vùng khác nhau và mỗi quốc gia, mỗi vùng có các tổ chức doanh nghiệp ñến từ các nền văn hoá khác nhau cùng hoạt ñộng thì NNL vì thế cũng trở nên rất ña dạng. Vì thế, việc ñào tạo cho NNL hiểu biết, ứng xử một cách linh hoạt giữ các nền văn hoá khác nhau; ñặc biệt là phong tục, tập quán của từng vùng, miền cũng là vấn ñề hết sức quan trọng góp phần ñem lại thành công cho tổ chức, doanh nghiệp.

+ Đào tạo cho người lao ñộng có khả năng thích ứng ñược với môi trường làm việc với áp lực cao.
Phát triển NNL cho các KKT
Khái niệm về KCN, KCX, KKT

+ Khu công nghiệp là khu tập trung các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới ñịa lý xác ñịnh, không có dân cư sinh sống, ñược hưởng một số chế ñộ ưu tiên của Chính phủ hay ñịa phương, do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh thành lập.

+ Khu chế xuất là khu chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt ñộng xuất khẩu, có ranh giới xác ñịnh không có dân cư sinh sống, ñược hưởng một chế ñộ ưu tiên ñặc biệt của Chính phủ, do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh thành lập.

+ KKT là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường ñầu tư và kinh doanh ñặc biệt thuận lợi cho các nhà ñầu tư, có ranh giới ñịa lý xác ñịnh, ñược thành lập theo quy ñịnh của Chính phủ.
Phát triển NNL trong các KKT PTNNL ñóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thu hút ñầu tư vào các KKT. Vì một khi có NNL chất lượng tốt sẽ giúp các nhà ñầu tư yên tâm quyết ñịnh ñầu tư và tin tưởng vào khả năng thành công của doanh nghiệp do lượng lượng lao ñộng ñem lại.

 

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Phát triển nguồn nhân lực khu Kinh tế Dung Quất

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo