Khái niệm và ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Khái niệm và ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

Khái niệm

– Nhân lực là sức lực con người, nằm trong mỗi con người và làm cho con người hoạt ñộng. Sức lực ñó ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của cơ thể con người và ñến một mức ñộ nào ñó, con người ñủ ñiều kiện tham gia vào quá trình lao ñộng. Nhân lực ñược hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn lực này bao gồm thể lực, trí lực và nhân cách.

– Nguồn nhân lực là tiềm năng lao ñộng của con người trên các mặt số lượng, cơ cấu( ngành nghề, trình ñộ ñào tạo, cơ cấu vùng miền, cơ cấu ngành kinh tế) và chất lượng, bao gồm phẩm chất và năng lực (trí lực, tâm lực, thể lực, kỹ năng nghề nghiệp) ñáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong phạm vi quốc gia, vùng lãnh thổ, ñịa phương hay ngành, và năng lực cạnh tranh trong phạm vi quốc gia và thị trường lao ñộng quốc tế.

Phát triển nguồn nhân lực

Dưới góc ñộ vĩ mô, phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hình thức, phương pháp, chính sách và biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực( trí tuệ, thể chất và phẩm chất tâm lý xã hội), nhằm ñáp ứng ñòi hỏi về nguồn nhân lực cho sự phát triển KT- XH trong từng giai ñoạn phát triển
Hay có thể hiểu theo góc ñộ vi mô, phát triển NNL thực chất là tạo ra sự thay ñổi về chất lượng của nguồn nhân lực theo hướng tiến bộ. Nói cách khác, phát triển nguồn nhân lực là làm gia tăng ñáng kể chất lượng của nguồn nhân lực, chất lượng này cần ñược hiểu gồm năng lực và ñộng cơ người lao ñộng ñể ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức. Nội dung của phát triển NNL là nâng cao năng lực (kiến thức, kỹ năng, hành vi và thái ñộ), thúc ñẩy ñộng cơ nhằm ñạt ñược mục tiêu của tổ chức.

Đặc điểm của báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực trong các cơ sở

Thứ nhất, nhìn chung ña số các Trường Cao ñẳng hiện nay ñược thành lập trên cơ sở từ việc nâng cấp các Trường Trung cấp chuyên nghiệp nên thiếu tụt về số lượng NNL, ñặc biệt chất lượng NNL chưa cao. Do ñó, cần phải phát triển NNL ñể nâng cao chất lượng ñào tạo của nhà trường.

bao-cao-thuc-tap-nhan-su
Báo cáo thực tập nhân sự

Thứ hai, các Trường Cao ñẳng chiếm một số lượng lớn và có sự tranh giành, cạnh tranh nhau về nguồn nhân lực, do ñó các trường cần phải có chính sách giữ chân, thu hút ñể tạo ñiều kiện phát triển nguồn nhân lực.
Thứ ba, các trường trên ñang có xu hướng nâng cấp thành Trường Đại học, nên cần phải có chính sách, chế ñộ…coi ñó là ñộng cơ thu hút NNL, do vậy càng cần thiết phải phát triển NNL.

Ý nghĩa của việc phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức
– Giúp cho các tổ chức nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.
– Nâng cao chất lượng về trí lực (kiến thức, trình ñộ chuyên môn) và phẩm chất ñạo ñức (thái ñộ, hành vi).
– Nâng cao kiến thức, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ; phát triển kỹ năng; nâng cao nhận thức ñáp ứng ñược nhiệm vụ hiện tại và tương lai.
– Giúp cho lãnh ñạo các tổ chức, có cách nhìn mới, ñầy ñủ hơn về xây dựng ñội ngũ có ñủ năng lực về quản lý và trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ ñáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức mình.
Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn thành được các bài báo cáo thực tập nhân sự được tốt nhất!

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao Đẳng giao thông vận tải

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo