Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các khu kinh tế

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các khu kinh tế  để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

1. Phát triển NNL về mặt số lượng

NNL của một quốc gia, vùng lãnh thổ, về mặt số lượng thể hiện ở quy mô dân số, cơ cấu về giới và ñộ tuổi. Theo ñó, NNL ñược gọi là ñông về số lượng khi quy mô dân số lớn, tỷ lệ người trong ñộ tuổi lao ñộng cao.
Đối với các KKT hiện nay của Việt Nam thì vấn ñề PTNNL về mặt số lượng là hết sức thuận lợi do Việt Nam là quốc gia có số lượng người trong ñộ tuổi lao ñộng khá cao.

2. Phát triển NNL về mặt chất lượng

Chất lượng NNL thể hiện trên ba mặt: trí lực, thể lực và nhân cách, thẩm mỹ; nghĩa là, yếu tố kết cấu ñã ñược bao hàm trong chính nội tại ba yếu tố ñó.
Phát triển nhân cách, thẩm mỹ là phát triển yếu tố văn hóa, tinh thần và quan ñiểm sống như: tính tích cực, dám nghĩ, dám làm, ñạo ñức, tác phong, lối sống…trong mỗi người lao ñộng. Đó là quá trình nâng cao trình ñộ nhận thức các giá trị cuộc sống, tinh thần trách nhiệm, khả năng hòa hợp cộng ñồng, ñấu tranh với các tệ nạn xã hội ñể xây dựng lối sống lành mạnh và hình thành tác phong lao ñộng công nghiệp. Thực chất là quá trình phát huy những giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, ñồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đối với các quốc gia, vùng lãnh thổ ñang phát triển, quá trình này chịu ảnh hưởng của các nhân tố: Văn hóa và phong cách của người sản xuất nhỏ tiểu nông, hệ quả còn sót lại của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, ñặc biệt là mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình hội nhập.

3. Phát triển NNL về mặt cơ cấu

– Cơ cấu NNL trong một tổ chức là thành phần, tỷ lệ lao ñộng và vai trò của nó trong tổ chức ñó.
– Cơ cấu NNL có vai trò ñặc biệt quan trọng, tác dụng cộng hưởng làm tăng sức mạnh của tổ chức và của từng cá nhân ñể thực hiện mục tiêu ñề ra. Nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược phát triển của tổ chức chỉ có thể hoàn thành khi có cơ cấu NNL tương ứng, hợp lý.
– Phát triển NNL theo cơ cấu ngành nghề.
– Phát triển NNL theo cơ cấu trình ñộ ñào tạo.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Khái niệm và vai trò của phát triển nguồn nhân lực

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo