Phát triển nguồn nhân lực khu Kinh tế Dung Quất

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Phát triển nguồn nhân lực khu Kinh tế Dung Quất  để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

 

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự hình thành và phát triển của Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất tất yếu xuất hiện các ngành có kỹ thuật cao như: lọc hóa dầu, luyện cán thép, ñóng sửa chữa tàu biển; các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hàm lượng khoa học cao như tin học, ñiện tử, viễn thông…kéo theo sự gia tăng nhu cầu ñòi hỏi nguồn nhân lực có trình ñộ kỹ thuật và tay nghề cao
Tuy nhiên trong quá trình phát triển ñó, KKT Dung Quất ñã phải ñương ñầu với một vấn ñề khá nan giải. Đó là nguồn nhân lực chưa ñáp ứng ñược nhu cầu, trong khi ñây lại là một trong những lợi thế cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu ñó, tác giả chọn ñề tài: “Phát triển nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Dung Quất” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
– Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận về PTNNL trong ñiều kiện toàn cầu hóa.
– Phân tích thực trạng việc PTNNL tại KKT Dung Quất thời gian qua.
– Đề xuất giải pháp PTNNL phục vụ sự phát triển bền vững KKT Dung Quất ñến năm 2015 và tầm nhìn 2020.

3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
* Nội dung : Đề tài nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến việc ñào tạo và PTNNL nhằm ñáp ứng yêu cầu phát triển của KKT Dung Quất, bao gồm việc xây dựng và triển khai các dự án về nguồn nhân lực có liên quan trực tiếp trên ñịa bàn KKT Dung Quất.
* Về không gian: Đề tài nghiên cứu các nội dung trên tại KKT Dung Quất.
* Về thời gian: Các giải pháp ñược ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong những năm trước mắt.
Đối tượng nghiên cứu
– Lực lượng lao ñộng hiện ñang làm việc tại KKT Dung Quất.
– Chiến lược phát triển của KKT Dung Quất theo từng giai ñoạn.
– Hệ thống chính sách, mục tiêu, yêu cầu ñào tạo và PTNNL của tỉnh Quảng Ngãi.

4. Phương pháp luận nghiên cứu
Để thực hiện các mục trên, ñề tài sử dụng các phương pháp sau:
– Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử;
– Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc;
– Phương pháp ñiều tra, so sánh, phân tích, chuyên khảo, chuyên gia;
– Các phương pháp khác ….

5 – Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục và Danh mục tài liệu tham khảo, Đề tài được kết cấu thành 3 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về PTNNL trong ñiều kiện toàn cầu hóa

Chương 2: Thực trạng PTNNL tại KKT Dung Quất trong thời gian qua

Chương 3: Giải pháp PTNNL phụ vụ phát triển bền vững cho

KKT Dung Quất ñến năm 2015 và tầm nhìn 2020.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Công cụ tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo