Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao Đẳng giao thông vận tải

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao Đẳng giao thông vận tải để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Xem thêm:

1. Tính cấp thiết của đề tài

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường tất yế của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế – xã hội, nhưng ñể thực hiện công nghiệp hoá, hiện ñại hoá cần phải huy ñộng mọi nguồn lực cần thiết (nguồn lực trong nước và nguồn lực nước ngoài), bao gồm: nguồn nhân lực, nguồn tài lực, nguồn vật lực (khoa học và công nghệ, tài nguyên…), các ưu thế và lợi thế (về ñiều kiện ñịa lý, thể chế chính trị,
…). Trong các nguồn này thì nguồn nhân lực (NNL) là quan trọng nhất, quyết ñịnh các nguồn lực khác.
Như vậy, việc PTNNL của nhà trường phải ñặt trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, phải ñặt ở vị trí trung tâm chiến lược của mọi chiến lược phát triển của nhà trường. Chiến lược phát triển NNL của nhà trường phải ñặt trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn ñể từ ñó có chính sách khuyến khích, phát huy thuận lợi, ñồng thời cần có những giải pháp tích cực, hạn chế những mặt yếu kém, khó khăn trong việc PTNNL. Có như vậy nhà trường mới có ñược nguồn nhân lực có chất lượng, ñảm bảo về số lượng ñáp ứng yêu cầu ñòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá, mà trước mắt là yêu cầu phát triển của nhà trường trong những năm tới.
Trên cơ sở ñó, cần thiết phải thực hiện ñề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao ñẳng giao thông vận tải II thời gian ñến’’. Tác giả luận văn nhằm luận giải những vấn ñề lý luận và thực tiễn về đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường ñang ñặt ra trong giai ñoạn hiện nay và những năm tới.

2. Mục tiêu nghiên cứu
– Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, ñơn vị.
– Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao
ñẳng giao thông Vận tải II thời gian qua.

– Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Trường Cao
ñẳng giao thông Vận tải II thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực Trường Cao ñẳng giao thông Vận tải II.
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nội dung: Nghiên cứu những nội dung liên quan ñến việc phát triển nguồn nhân lực.
+ Về mặt không gian: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao ñẳng giao thông Vận tải II.
+ Về mặt thời gian: Các giải pháp ñề xuất trong ñề tài có ý nghĩa trong thời gian trước mắt.

4. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện ñược mục tiêu nêu trên thì ñề tài sử dụng các phương pháp sau:
– Phương pháp phân tích chuẩn tắc.
– Phương pháp phân tích thực chứng.
– Các phương pháp thống kê.
– Các phương pháp khác.

5. Bố cục của đề tài
Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục thì ñề tài ñược bố cục thành 3 chương, như sau:
Chương 1. Một số vấn ñề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp
Chương 2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao ñẳng giao thông Vận tải II thời gian qua
Chương 3. Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao ñẳng giao thông Vận tải II thời gian tới.

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn thành được các bài báo cáo thực tập nhân sự được tốt nhất!

Hãy like và share Blog để nhiều người được biết tới!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo