Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty may Minh Trí

Rate this post

Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty may Minh Trí. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty may Minh Trí

LỜI NÓI ĐẦU

Chương i: CƠ SỞ LÝ LUẬN về quản lý nguồn nhân lực

 1. những lý luận cơ bản về công tác quản lý nguồn nhân lực ( nnl)
 2. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực.

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:

1.2. Khái niệm về quản lý nguồn nhân lực:

 1. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực:
 2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nguồn nhân lực.
 3. Nhiệm vụ tổ chức định mức lao động:

Ii. nội dung quản lý nguồn nhân lực

 1. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực:
 2. Chiến lược nguồn nhân lực:

2.1. Vai trò của lập chiến lược nguồn nhân lực:

 1. Định biên

3.1. Tuyển mộ

3.2. Tuyển chọn nhân lực

3.3. Làm hoà nhập người lao động.

Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty may Minh Trí

3.4. Lưu chuyển nhân lực

 1. Phát triển nguồn nhân lực

4.1. Đánh giá sự thực hiện

4.2. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực

 1. trả công cho người lao động

5.1. Tổng quan về trả công cho người lao động

5.2. Những nhân tố quyết định đến viện trả công cho người lao động

5.3. Trả công theo thời gian

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MAY MINH TRÍ

 1. giới thiệu chung về công ty may minh trí
 2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty may Minh trí
 3. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất của Công ty
 4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty may Minh Trí.
 5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua một số năm :

2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của công ty TNHH may Minh Trí.

2.1. Cácphòng ban của công ty

2.1.1. Phòng tổ chức lao động hành chính:

2.1.2. Phòng kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu

2.1.3. Phòng quản lý đơn hàng:

Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty may Minh Trí

2.1.4. Phòng thiết kế kỹ thuật

2.1.5. Phòng KCS:

2.1.6. Phòng kế hoạch – tài chính.

2.2. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất của công ty:

 1. Tình hình quản lý nguồn nhân lực tại công ty May Minh Trí trong những năm gần đây:

1.1.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề:

1.1.1. Của công nhân trực tiếp sản xuất:

1.1.2. Của cán bộ quản lý cấp cao.

1.1.3. cán bộ quản lý cấp phân xưởng:

 1. Tình hình quản lý NNL tại công ty May Minh Trí trong những năm gần đây.
 2. Công tác tuyển chọn:
 3. Tình hình quản lý NNL tại công ty Minh Trí trong những năm gần đây:
 4. Công tác đào tạo

2.1. Các hình thức đào tạo

2.2. Các hình thức đào tạo NNL của công ty:

 1. Phân loại lao động ở công ty Minh Trí

3.1. Mục đích của việc phân loại

3.2. Tiêu chuẩn phân loại

 1. Các hình thức khuyến khích động viên người lao động

4.1. Về công tác tiền lương

4.2. Các chế độ đãi ngộ khác

Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty may Minh Trí

iii. Đánh giá chung về quản lý nguồn nhân lực tại công ty may minh trí

 1. Những thành tựu đạt được
 2. Những hạn chế còn tồn tại về quản lý nguồn nhân lực tại công ty Minh Trí

2.1. Các chính sách chế độ chưa đạt hiệu quả

2.2. Các phong trào văn hoá trong công ty

CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MAY MINH TRÍ

 1. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI
 2. Quy chế tuyển dụng lao động của công ty may Minh Trí trong thời gian tới :
 3. Phấn đấu nâng cao mức thu nhập cho CBCNV

3.Đối với công tác đào tạo – phát triển,

 1. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NNL TẠI CÔNG TY MAY MINH TRÍ
 2. Về công tác tuyển chọn
 3. về công tác đào tạo.

2.1 Xác định nhu cầu đào tạo:

2.2 Xác định hình thức đào tạo

2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo

 1. Tăng cường hơn nữa kỷ luật lao động
 2. Áp dụng các chính sách khuyến khích lợi ích vật chất

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo