Quản lý, quản lý nhân sự và quản lý dạy nghề

Rate this post

Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.
Quản lý
Thuật ngữ quản lý có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo theo nghĩa rộng, có thể xác định quản lý là hoạt động có ý thức của con người, đảm bảo cho đối tượng quản lý được bảo tồn, sử dụng, phát triển theo những quá trình và mục tiêu xác định, bằng những công cụ, PP phù hợp.
Bản chất của quản lý là sự phối hợp các nỗ lực của con người thông qua các chức năng quản lý.
Quản lý có 4 chức năng: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ ñạo và kiểm tra.

Quản lý nhân sự
Quản lý nhân sự là hoạt ñộng của chủ thể quản lý gồm tuyển chọn, sử dựng, phát triển và tạo những ñiều kiện thuận lợi cho các cá nhân và nhóm hoạt ñộng có hiệu quả nhằm ñạt ñược những mục tiêu của tổ chức cao nhất và sự bất mãn ít nhất ở khách thể quản lý.

Quản lý dạy nghề (QLDN)

Xem thêm:

– Dạy nghề: là hoạt ñộng dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái ñộ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề ñể có thể tìm ñược việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khoá học [43].

– Quản lý dạy nghề: là hoạt ñộng ñiều hành, phối hợp các lực lượng XH nhằm thúc ñẩy hoạt ñộng dạy nghề theo yêu cầu phát triển XH [50].
CSDN là nơi ñào tạo nghề cho người LĐ, ñảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu ĐT: kiến thức, kỹ năng nghề, thái ñộ, tác phong, nhận thức của người LĐ.

Cán bộ quản lý, cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề
CBQL là chủ thể QL, là người có chức vụ trong tổ chức ñược cấp trên ra quyết ñịnh bổ nhiệm; người giữ vai trò dẫn dắt, tác ñộng, ra lệnh, kiểm tra ñối tượng QL nhằm thực hiện các mục tiêu của ñơn vị. Người CBQL phải có phẩm chất, năng lực hơn người khác, là tấm gương cho mọi người trong ñơn vị noi theo.
CBQL CSDN là những người ñược bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám ñốc, phó giám ñốc, trưởng phó phòng, khoa, bộ môn có trách nhiệm phụ trách, trông nom, xếp ñặt, ñiều hành công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao.

Đội ngũ cán bộ quản lý : Đội ngũ CBQL là gồm tất cả những người có chức vụ thuộc 3 cấp: TW, ñịa phương và cơ sở.

Phát triển, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trong bài báo cáo thực tập quản trị nhân sự
– Phát triển ñội ngũ CBQL là biện pháp bổ sung ñủ lượng CBQL. Số lượng CBQL ñược bổ sung thêm, thay thế cho nhu cầu mới ñều có xu hướng cao hơn về chất, ñồng bộ về cơ cấu.
– Phát triển ñội ngũ CBQL ñảm bảo mục tiêu ñủ về số lượng, ñảm bảo về chất lượng, ñồng bộ về cơ cấu.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo