Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Địa ốc

Rate this post

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Địa ốc. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Địa ốc

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Giới thiệu luận văn 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 1

3. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của luận văn 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4

1.1. Khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực 4

1.1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 4

1.1.2. Vai trò cơ bản của quản trị nguồn nhân lực 5

1.2. Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực 6

1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 6

1.2.2. Phân tích công việc 8

1.2.3. Tuyển dụng nhân viên 10

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Địa ốc

1.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 12

1.2.5. Lương và chính sách đãi ngộ 14

1.3. Môi trường ảnh hưởng đến nguồn quản trị nhân lực 16

1.3.1. Môi trường bên trong 18

1.3.2. Môi trường bên ngoài 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỊA ỐC CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH 22

2.1. Giới thiệu công ty 22

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 28

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 30

2.2. Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân 33

2.2.1. Công tác tuyển dụng 33

2.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 35

2.2.3. Lương và chính sách đãi ngộ 37

2.2.4. Công tác đánh giá tập thể và cá nhân 39

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Địa ốc

2.3. Đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty 40

2.3.1. Mức độ hài lòng của CBCNV 40

2.3.2. Nhận xét 43

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY Địa ốc CỔ PHẦN XÂY DỰNG& KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH 47

3.1. Định hướng phát triển công ty 47

3.1.1. Phương hướng phát triển chung 47

3.1.2.Nhu cầu đào tạo của công ty 49

3.2. Giải pháp 50

3.2.1. Giải pháp đối với công tác tuyển dụng 50

3.2.2. Giải pháp đối với công tác đào tạo .52

3.2.3. Giải pháp đối với lương & chính sách đãi ngộ .53

3.2.4. Giải pháp đối với công tác đánh giá .55

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Địa ốc

3.2.5. Giải pháp đối với bộ máy tổ chức .55

KẾT LUẬN .58

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo