Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty sản xuất

Rate this post

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty sản xuất thủy tinh. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty sản xuất

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

2.Mục tiêu nghiên cứu

3.Phạm vi nghiên cứu

4.Phương pháp nghiên cứu

5.Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân sự

1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.2.1 Phân tích công việc

1.2.1.1 Khái niệm

1.2.1.2 Tiến trình phân tích công việc

1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực .

1.2.3 Tuyển mộ nhân viên

1.2.3.1 Khái niệm

1.2.3.2 Nguồn tuyển mộ nhân viên

1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.4.1 Khái niệm

1.2.4.2 Nhu cầu đào tạo

1.2.4.3 Phương pháp đào tạo và phát triển

1.2.5. Đánh giá thành tích công việc

1.2.6 Lương bổng và đãi ngộ

1.2.6.1 Khái niệm

1.2.6.2 Các yếu tố quyết định và ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ

1.2.6.3 Lương bổng và phúc lợi

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM- DV- SX LÝ THÙY

2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH TM-DV-SX LÝ THÙY

2.1.1 Thông tin về công ty

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh

2.1.4 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY .

2.2.1 Tình hình nhân sự tại công ty .

2.2.2 Thu nhập bình quân đầu người của người lao động

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty sản xuất

2.2.3 Đặc điểm lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn

2.2.4. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty Lý Thùy

2.2.4.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân sự

2.2.4.2. Thực trạng phân tích công việc

2.2.4.3 Thực trạng công tác tuyển dụng

2.2.5 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực

2.2.5.1 Thực trạng công tác đánh giá thành tích, lương bổng, đãi ngộ

2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY sản xuất

2.3.1 Môi trường bên trong

2.3.2 Môi trường bên ngoài

2.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI CÔNG TY

2.4.1 Những thuận lợi

2.4.2 Những khó khăn

2.4.3 Giải pháp .

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY sản xuất LÝ THÙY

.3.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

3.2.1 Giải pháp cho công tác phân tích công việc

3.2.2 Giải pháp cho công tác hoạch định nguồn nhân lực

3.2.3 Giải pháp cho công tác tuyển dụng nhân sự

3.2.4 Giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3.2.5 Giải pháp duy trì nguồn nhân lực ổn định

3.2.6 Giải pháp đánh giá thành tích công tác

3.2.7 Giải pháp cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng

3.3 KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo