Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty thiết kế nội thất

Rate this post

Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty thiết kế nội thất. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ

Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty thiết kế nội thất

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực

1.1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực

1.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực

1.1.3 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực

1.2 Chức năng và tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

1.2.1 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

1.2.2 Tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty thiết kế nội thất

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và các loại hình tổ chức quản lí nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.3.1 Các tiêu thức đánh giá hiệu quả

1.3.1.1 Xét về kết quả quản trị nguồn nhân lực

1.3.1.2 Dựa trên mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị nguồnnhân lực

1.4 Các lọai hình tổ chức quản trị nguồn nhân sự trong doanh nghiệp

1.4.1 Cơ cấu quản lí trực tuyến

1.4.2 Cơ cấu Quản lí theo chức năng

1.4.3 Cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng

1.4.4 Cơ cấu tổ chức hỗn hợp

1.5 Các phương pháp quản trị

1.5.1 Quản trị theo mô hình

1.4.1.1 Mô hình luật pháp

1.4.1.2 Mô hình hành chánh

1.4.1.3 Mô hình tài chính

Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty thiết kế nội thất

1.5.2 Quản trị theo học thuyết

1.5.2.1 Thuyết X(Taylor_Gant_Ghinbert_Fayol)

1.4.2.2 Thuyết Y(Gregor_Maslow_Likest)

1.4.2.3 Thuyết Z(William Ouichi)

1.6 Hoạt động của quản trị nguồn nhân lực

1.6.1 Hoạch định nguồn nhân lực

1.6.2 Phân tích công việc

1.6.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực

1.6.4 Sử dụng và đánh giá

1.6.5 Đào tạo và phát triển

1.6.6 Động viên khuyến khích và duy trì nguồn nhân lực

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2 Lĩ nh vực kinh doanh của công ty

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.4 Tình hình kinh doanh và kết quả đạt được trong những năm qua

2.1.5 Đặc điểm về lực lượng lao động của công ty

2.1.6 Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới

2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty

Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty thiết kế nội thất

2.2.1 Phân tích công tác hoạch định nguồn nhân lực

2.2.2 Phân tích công việc

2.2.3 Phân tích công tác tuyển dụng nguồn nhân lực

2.2.4 Phân tích công tác sử dụng đánh giá và trả lương thưởng

2.2.6 Phân tích công tác động viên khuyến khích và duy trì nguồn nhân lực

CHƯƠNG3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY THIẾT KẾ NỘI THẤT

3.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lí nhân sự tại công ty

3.1.1 Hoàn thiện bộ phận tham mưu

3.1.2 Hoàn thiện bộ phận kinh doanh

3.1.3 Thành lập bộ phận nhân sự

3.1.4 Hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ

3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng

3.2.1 Đa dạng hóa nguồn cung ứng

3.2.2 Hoàn thiện quá trình tuyển dụng

3.3 Hoàn thiện công tác đánh giá và trả lương, thưởng tại công ty

3.3.1 Hoàn thiện công tác tổ chức lao động

3.3.2 Hoàn thiện công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc tại công ty

Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty thiết kế nội thất

3.3.3 Hoàn thiện công tác trả lương, thưởng tại công ty

3.4 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân viên trong doanh nghiệp

3.4.1 Lý do cần hoàn thiện công tác đào tạo

3.4.2 Thực hiện quá trình đào tạo

3.5 Hoàn thiện công tác động viên khuyến khích tại công ty

3.6 Thiết lập hệ thống thông tin

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo