Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty xi măng

Rate this post

Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty xi măng. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty xi măng

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

2. Nội dung và đối tượng nghiên cứu . . . .

2.1 Nội dung nghiên cứu

2.1.Đối tượng nghiên cứu

3.Phạm vi nghiên cứu

4.Phương pháp nghiên cứu

5.Bố cục đề tài

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1.Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực

1.2.Vai trò và chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

1.2.1.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực

1.2.2.Chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

1.2.2.1.Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

1.2.2.2.Nhóm chức năng đào tạo và phát triển

1.2.2.3.Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

1.4.Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XI MĂNG CPXM HÀ TIÊN 1

2.1.Giới thiệu về công ty

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2.Chức năng , nhiệm vụ của công ty

2.1.3.Sơ đồ tổ chức, nhiệm vụ các phòng ban

2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức công ty

2.1.3.2.Ban lãnh đạo công ty

2.1.3.3.Các phòng ban chức năng

2.1.4 Các đơn vị trực thuộc .

2.1.4.1 Trạm nghiền xi măng Thủ Đức và Phú hữu.

2.1.4.2 Xí nghiệp Xây dựng

2.1.4.3 Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ

2.1.4.4 Nhà máy xi măng Bình Phước .

2.1.5.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .

2.1.5.1.Các thành tích đạt được .

2.1.5.2.Các sản phẩm của công ty .

2.1.5.3.Thuận lợi và khó khăn của công ty .

Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty xi măng

2.1.5.4.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm

2.2.Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty

2.2.1.Tình hình lao động qua các năm

2.2.2.Phân loại lao động theo giới tính

2.2.3.Phân loại lao động theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ

2.2.4.Phân loại lao động theo hợp đồng lao động

2.2.5. Mức độ gắn bó của người lao động với công ty

2.3. Phân tích thực trạng công tác QTrị NNL tại CTy CPXm Hà Tiên 1

2.3.1.Hoạch định nguồn nhân lực . .

2.3.2.Phân tích công việc . .

2.3.3.Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty

2.3.3.1. Công tác tuyển dụng

2.3.3.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty

2.3.4 Công tác đào tạo nguồn nhân lực

2.3.4.1 Đào tạo nguồn nhân lực

2.3.4.2 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty .

2.3.5.Công tác thu hút, bố trí nguồn nhân lực

2.3.6.Công tác đãi ngộ, duy trì nguồn nhân lực

2.3.6.1 Đãi ngộ duy trì nguồn nhân lực

2.3.6.2 Thực trạng công tác đãi ngộ, duy trì nguồn nhân lực tại công ty

2.3.7.Những thành tựu trong công tác Qtrị NNL

2.3.8 Những tồn tại trong công tác Qtrị NNL . 

2.4.Nhận xét về công tác Qtrị NNL tại công ty

2.4.1.Công tác tuyển dụng

2.4.2.Công tác đào tạo

2.4.3.Công tác tiền lương

2.4.4.Công tác động viên khuyến khích

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XI MĂNG CPXM HÀ TIÊN 1

3.2.Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại công ty trong thời gian tới

3.3.Giải pháp hoàn thiện công tác Qtrị NNL tại công ty

3.3.1.Công tác đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

3.3.2.Công tác tuyển dụng – đào tạo

3.3.3.Xây dựng văn hóa công ty

Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty xi măng

3.3.4.Thu hút những ứng viên giỏi

3.3.5.Chính sách về nguồn nhân lực

3.3.6.Công tác duy trì nguồn nhân lực

3.3.7.Hoàn chỉnh website công ty

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo