Giải pháp nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu

Rate this post

Giải pháp nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu XNK. Khóa luận tốt nghiệp. Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự

Giải pháp nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu XNK

Lời mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực .

1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực

1.1.1 Khái niệm .

1.1.2 Các mục tiêu cơ bản của quản trị nguồn nhân lực .

1.2 Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực

1.2.2 Tuyển dụng nhân viên .

1.2.3 Phân tích công việc

Giải pháp nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu XNK

1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .

1.2.5 Lương và đãi ngộ .

1.3 Môi trường ảnh hưởng đến nguồn quản lý nhân lực .

1.3.1 Môi trường bên trong .

1.3.2 Môi trường bên ngoài .

Chương 2:Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Xuất nhập khẩu XNK Nguyễn Và Lê .

2.1 Giới thiệu chung về công ty .

2.1.1 Lịch sử hình thành .

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty .

2.1.3 Môi trường kinh doanh .

2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .

2.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty .

2.2.1 Cơ cấu nhân sự tại công ty .

2.2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty

2.2.3 Công tác hoạch định và tuyển dụng tại công ty .

2.2.4 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .

Giải pháp nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu XNK

2.2.5 Công tác lương và đãi ngộ .

2.3 Nhận xét chung về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê .

Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Xuất nhập khẩu XNK Nguyễn Và Lê

3.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý .

3.1.1 Mục tiêu đạt được .

3.1.2 Cách thực hiện .

3.1.3 Đào tạo và nâng cao trình độ các cấp quản lý .

3.2 Hoàn thiện công tác hoạch định và tuyển dụng nhân viên .

3.2.1 Mục tiêu .

3.2.2 Tuyển dụng .

3.3 Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3.3.1 Mục tiêu .

3.3.2 Cách thực hiện .

Giải pháp nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu XNK

3.4 Hoàn thiện công tác lương và đãi ngộ .

3.4.1 Hình thức trả lương cho nhân viên

3.4.2 Hình thức thưởng và phúc lợi cho nhân viên .

Kết luận


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Contact Me on Zalo