Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty may

Rate this post

Báo cáo thực tập nhân sự xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty may   để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

 

Xem thêm:

                       – Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực

                       –  Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

1. Tính cấp thiết của đề tài

Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh như hiện nay mỗi doanh nghiệp luôn hướng tới mục tiêu là sản xuất kinh doanh với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Một trong những vấn ñề quan trọng giúp doanh nghiệp ñạt ñược mục tiêu ñó là tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng ñể họ phát huy hết khả năng, năng lực, sáng tạo trong công việc của mình.
Đối với Công ty Cổ phần may Núi Thành – Quảng Nam có lực lượng lao ñộng, chủ yếu là lao ñộng trực tiếp nên việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng là sự cần thiết và ñang ñược ban giám ñốc Công ty quan tâm. Bởi công tác ngày tạo ñiều kiện cho Công ty phát huy và khai thác những nguồn lực hiện có ñể ñạt ñược những mục tiêu quan trọng giúp Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài.
Từ những thực trạng ñó, tác giả chọn ñề tài: “Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần may Núi Thành – Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.

2. Mục đích nghiên cứu
– Hệ thống những lý luận căn bản về tạo ñộng lực làm việc.
– Phân tích và ñánh giá thực trạng tạo ñộng lực làm việc.
– Tiến hành ñiều tra sự hài lòng của người lao ñộng.
– Đề xuất những quan ñiểm và giải pháp nhằm tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu là những vấn ñề về lý luận, thực tiễn có liên quan ñến việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng.
– Phạm vi nghiên cứu
Về thời gian: ñề tài chỉ nghiên cứu những vấn ñề về ñộng lực và tạo ñộng lực cho người lao ñộng ở Công ty trong năm 2010.
Về không gian: ñề tài tập trung nghiên cứu, ñề xuất ñể tạo
ñộng lực làm việc cho người lao ñộng trong Công ty.

4. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp chủ yếu ñược tác giả sử dụng trong nghiên cứu là phương pháp tổng hợp, thống kê, ñiều tra mẫu bằng bảng câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp người lao ñộng.
Sử dụng các số liệu thứ cấp ñã ñược công bố, thông tin thu thập thông qua ñiều tra chọn mẫu và phỏng vấn trực tiếp người lao ñộng trong Công ty và ñược xử lý bằng phần mềm SPSS 18.

5. Giới hạn nghiên cứu của đề tài
– Lựa chọn một số hoạt ñộng quản trị nhân lực có tác ñộng lớn
ñến ñộng lực làm việc của người lao ñộng mà Công ty còn hạn chế.
– Trong các nhóm yếu tố ảnh hưởng ñến ñộng lực làm việc của người lao ñộng thì tập trung vào nhóm yếu tố thuộc về Công ty.

6. Bố cục và kết cấu của đề tài
Ngoài phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, ñề
tài ñược chia làm 3 chương cụ thể như sau:
– Chương 1: Những vấn ñề lý luận về tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng.
– Chương 2: Thực trạng tạo ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng làm việc tại Công ty Cổ phần may Núi Thành – Quảng Nam.
– Chương 3: Một số ñề xuất nhằm tạo ñộng lực làn việc cho người lao ñộng tại Công ty Cổ phần may Núi Thành – Quảng Nam trong thời gian tới.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Đặc điểm các nguồn nhân lực của trường cao đẳng giao thông vận tải

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo