Tổng hợp đề tài báo cáo thực tập nhân sự HAY – ĐIỂM CAO – Đề cương đính kèm

Rate this post

Đề tài báo cáo thực tập nhân sự HAY – ĐIỂM CAO – Cùng với đó anh sẽ chia sẻ các đề cương chi tiết đề tài báo cáo thực tập của từng đề tài cho các em tham khảo nhé

Các em nào cần viết đề cương theo sườn quy định của trường, có thể comment tên đề tài bên dưới nhé.

Ad sẽ viết và gửi qua cho các bạn. Viết đề cương chi tiết này không có tính phí, nên các em không phải lo lắng nhiều 🙂

Dịch vụ viết báo cáo thực tập nhân sự giá rẻ

sdt/ ZALO 0909 23 26 20

A/ Tổng hợp đề tài báo cáo thực tập nhân sự HAY – ĐIỂM CAO – Đề cương đính kèm

  • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại ……
  • Giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại …..
  • Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại….
  • Hoàn thiện chính sách lương và thưởng tại công ty……
  • Giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo động lực lao động tại công ty…..
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng…
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại….
  • ….v.v..v…

B/ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập nhân sự HAY

1/ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại ……

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN
SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề chung về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự của
doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự
1.1.2 Mục tiêu, vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
1.1.3 Khái niệm về tuyển dụng nhân sự
1.1.4 Mục tiêu, vai trò của tuyển dụng nhân sự
1.2 Nội dung công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.2.1 Tiến trình tuyển dụng
1.2.2 Đánh giá hiệu quả tuyển dụng
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp.
CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY ABC
2.1 Một số nét khái quát về công ty ABC
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 năm 2015- 2017

2.1.3.1 Phân tích tài chính của công ty qua bảng cân đối kế toán
2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty ABC.
2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty ABC.
2.2.2 Công tác tuyển dụng trong công ty ABC
2.2.2.1 Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty
2.2.2.2 Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty

2.2.2.3 Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty
2.3 Những đánh giá nhận xét về công tác tuyển dụng của công ty
2.3.1 Những thành công
2.3.2 Những hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ABC
3.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp
3.1.1 Chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân sự của công ty
3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty

(Lưu ý: Đây chỉ là giải pháp tham khảo, ở bài làm của mình các em cần dựa vào nhược điểm, từ đó đưa ra giải pháp ở chương 3 nhé)

3.2.1 Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng
3.2.2 Thực hiện công tác phân tích công việc
3.2.3 Hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
3.2.4 Tăng cường các kênh thông tin tuyển dụng
3.2.5 Kết hợp giữa tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ
3.2.6 Bổ sung phần thi trắc nghiệm trong nội dung thi tuyển
3.2.7 Thực hiện công tác kiểm tra sức khỏe
3.2.8 Hội nhập nhân viên mới vào môi trường làm việc của công ty
3.2.9 Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

2/ Giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại …..

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Khái niệm, mục đích, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.1.2 Vai trò và mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đào tạo và phát triển:

phát triển đạt hiệu quả.

1.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp:

1.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp:

1.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.3.1. Đào tạo trong công việ

1.3.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc:

1.3.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề:

1.3.1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc:

1.3.2. Đào tạo ngoài công việc

1.3.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệ

1.3.2.2. Cử đi học ở các trường chính quy

1.3.2.3. Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo

1.3.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hóa, với sự giúp đỡ của máy tính

1.3.2.5. Đào tạo theo phương thức từ xa

1.3.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm

1.3.2.7. Mô hình hóa hành vi

1.3.2.8. Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ

1.4. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.4.1. Chiến lược cần quan tâm

1.4.2. Trình tự để xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển

1.5. Sự cần thiết phải thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

2.1. Một số đặc điểm của Công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công t

2.1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của Công ty

2.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

2.1.4. Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty

Tổng hợp đề tài báo cáo thực tập nhân sự HAY – ĐIỂM CAO – Đề cương đính kèm

2.1.5. Đặc điểm về máy móc thiết bị của Công ty

2.1.6. Đặc điểm về cơ cấu lao động của Công ty

2.1.7. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây:

2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty

2.2.1. Bộ máy làm công tác đào tạo:

2.2.2. Về hình thức đào tạo

2.2.3. Về quy trình đào tạo

2.2.3.1. Giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo.

2.2.3.2. Giai đoạn thực hiện đào tạo

2.2.4. Về số lượng

2.2.5. Về công tác tổ chức đào ạo

2.2.6. Những tồn tại và nguyên nhân

2.2.6.1. Những hạn chế còn tồn tại trong Công ty

2.2.6.2. Nguyên nhân của những hạn chế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

3.1. Phương hướng mục tiêu hoạt động của Công ty trong những năm gần đây.

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

(Lưu ý: Đây chỉ là giải pháp tham khảo, ở bài làm của mình các em cần dựa vào nhược điểm, từ đó đưa ra giải pháp ở chương 3 nhé)

3.2.1. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình đào tạo

3.2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo

3.3. Một số yêu cầu đối với công tác hoàn thiện quá trình đào tạo trong thời gian tới.

3.3.1. Về phía lãnh đạo các bộ phận

3.3.2. Về phía người lao động

3.3.3. Về phía phòng Văn Phòng

KẾT LUẬN

3/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại….

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân sự

1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.2.1 Phân tích công việc

1.2.1.1 Khái niệm

1.2.1.2 Tiến trình phân tích công việc

1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực .

1.2.3 Tuyển mộ nhân viê

1.2.3.1 Khái niệm

1.2.3.2 Nguồn tuyển mộ nhân viên

1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.2.4.1 Khái niệm

1.2.4.2 Nhu cầu đào tạo

1.2.4.3 Phương pháp đào tạo và phát triển

1.2.5. Đánh giá thành tích công việc

1.2.6 Lương bổng và đãi ngộ

1.2.6.1 Khái niệm

1.2.6.2 Các yếu tố quyết định và ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ

1.2.6.3 Lương bổng và phúc lợi

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TM- DV- SX LÝ THÙY 11

2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH TM-DV-SX LÝ THÙY

2.1.1 Thông tin về công ty

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh

Tổng hợp đề tài báo cáo thực tập nhân sự HAY – ĐIỂM CAO – Đề cương đính kèm

2.1.4 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

2.2.1 Tình hình nhân sự tại công ty

2.2.2 Thu nhập bình quân đầu người của người lao động

2.2.3 Đặc điểm lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn

2.2.4. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty Lý Thùy

2.2.4.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân sự

2.2.4.2. Thực trạng phân tích công việc

2.2.4.3 Thực trạng công tác tuyển dụng

2.2.5 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực

2.2.5.1 Thực trạng công tác đánh giá thành tích, lương bổng, đãi ngộ

2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

2.3.1 Môi trường bên trong 34

2.3.2 Môi trường bên ngoài

2.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI CÔNG TY

2.4.1 Những thuận lợi

2.4.2 Những khó khăn

2.4.3 Giải pháp

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY LÝ THÙY

.3.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

3.2.1 Giải pháp cho công tác phân tích công việc

3.2.2 Giải pháp cho công tác hoạch định nguồn nhân lực

3.2.3 Giải pháp cho công tác tuyển dụng nhân sự

3.2.4 Giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3.2.5 Giải pháp duy trì nguồn nhân lực ổn định

3.2.6 Giải pháp đánh giá thành tích công tác

3.2.7 Giải pháp cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng

3.3 KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

4/ Hoàn thiện chính sách lương và thưởng tại công ty……

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY ABC

1.1. Các khái niệm liên quan

1.1.1. Khái niệm về tiền lương

1.1.2. Khái niệm tiền thưởng

1.1.3. Khái niệm công tác trả lương

1.2. Nội dung công tác trả lương

1.2.1. Các yếu tố làm căn cứ để thực hiện công tác trả lương

1.2.1.1. Nguyên tắc trả lương

1.2.1.2. Mức lương tối thiểu

1.2.2. Xây dựng kế hoạch và quản lý quỹ lương

1.2.2.1. Quỹ lương và phân loại quỹ lương

1.2.2.2. Phương pháp tính quỹ tiền lương theo đơn giá bình quân

1.2.2.3. Phương pháp Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch dựa vào chi phí (đơn giá) tiền lương cho một đơn vị hàng hóa tiêu thụ

1.2.2.4. Phương pháp Xây dựng quỹ tiền lượng theo lao động định biên và tiền lương bình quân

1.2.2.5. Phân tích tình hình thực hiện quỹ tiền lương năm báo cáo

1.2.3. Các hình thức trả lương

1.2.3.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm.

1.2.3.2. Hình thức trả lương theo thời gian.

1.2.4. Công tác trả thưởng

1.2.4.1. Các yếu tố cấu tạo tiền thưởng

1.2.4.2. Hình thức thưởng

1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG CỦA CÔNG TY ABC

2.1. Đặc điểm công ty ảnh hưởng đến công tác trả lương trả thưởng

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

2.1.3.Lĩnh vực hoạt động

2.1.3.1.Các lĩnh vực hoạt động của công ty

2.1.3.2.Tình hình hoạt động của công ty

2.1.4.Các đặc điểm có liên quan đến công tác trả lương, trả thưởng

Tổng hợp đề tài báo cáo thực tập nhân sự HAY – ĐIỂM CAO – Đề cương đính kèm

2.1.4.1.Đặc điểm về lao động 2

2.1.4.2. Đặc điểm sản phẩm và thị trường của Công ty ABC

2.1.4.3. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ABC trong giai đoạn từ 2006 trở lại đây

2.2. Phân tích thực trạng công tác trả lương trả thưởng của Công ty ABC

2.2.1. Căn cứ để thực hiện công tác trả lương

2.2.1.1. Nguyên tắc trả lương

2.2.1.2. Xác định tiền lương tối thiểu

2.1.2. Xây dựng kế hoạch quỹ Tiền lương

2.1.2.1. Xác định nguồn hình thành quỹ tiền lương

2.2.2.2. Phương pháp xác định quỹ tiền lương kế hoạch

2.2.3. Phân tích tình hình thực hiện quỹ lương

2.2.3.1. Đánh giá mức độ thực hiện quỹ tiền lương

Đề tài báo cáo thực tập nhân sự hay điểm cao
Đề tài báo cáo thực tập nhân sự hay điểm cao

2.2.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng quỹ tiền lương

2.2.4. Phân tích hình thức trả lương của Công ty ABC

2.2.4.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể

2.2.4.2. Hình thức trả lương theo thời gian:

2.2.5. Phân tích thực trạng công tác trả thưởng ở Công ty ABC

2.2.5.1. Nguồn tiền thưởng

2.2.5.2. Nguyên tắc khen thưởng

2.2.5.3. Đối tượng xét thưởng

2.2.5.4. Hình thức thưởng

2.2.5.5. Mức thưởng

2.3. Nhận xét công tác trả lương trả thưởng của ABC

2.3.1. Phân tích hiệu quả công tác tiền lương công ty

2.3.2. Ưu điể

2.3.3. Nhược điểm

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

3.1. Định hướng phát triển của công ty

3.1.1. Cơ hội

3.1.2. Thách thức

3.1.3. Phướng hướng phát triển của công tY

(Lưu ý: Đây chỉ là giải pháp tham khảo, ở bài làm của mình các em cần dựa vào nhược điểm, từ đó đưa ra giải pháp ở chương 3 nhé)

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác trả lương trả thưởng cho Công ty ABC

3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện công tác trả lương

3.2.1.1. Kiến nghị hoàn thiện hình thức trả lương của công ty

3.2.1.2. Hoàn thiện xác định đơn giá tiền lương

3.2.2. Kiến nghị Hoàn thiện công tác khen thưởng

3.2.3. Hoàn thiên một số chế độ Phúc Lợi cho CBCNV

3.2.3.1. Khi chuyển làm công việc khác

3.2.3.2. Trả lương cho những người đi học

3.2.3.3. Phúc Lợi cho thời gian ốm đau, khám chữa bệnh, thai sản

3.2.3.4. Trả lương thời gian nghỉ để điều trị do bị tai nạn lao động

3.2.3.4. Trường hợp trong thời gian nghỉ chờ hưu trí

3.2.4. Các giải pháp khác

3.2.4.1. Phân tích công việc

3.2.4.2. Hoàn thiện đánh giá công việc

3.2.4.3. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tiền lương trong công ty

3.2.4.4. Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý và công tác tuyển dụng

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

5/ Giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo động lực lao động tại công ty…..

CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG

1.1. Động lực và các yếu tố tạo động lực.

1.1.1. Động lực và vấn đề tạo động lực cho người lao động.

1.1.2. Các yếu tố tạo động lực.

1.1.2.1 Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động.

1.1.2.2 Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động.

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực.

1.2.1. Các học thuyết về nhu cầu.

1.2.1.1. Thuyết phân cấp các nhu cầu của Abraham Maslow.

1.2.1.2. Học thuyết E.R.G ( Existance, Relatedness, Growth) của Clayton Alderfer.

1.2.1.3. Học thuyết về động cơ thúc đẩy theo nhu cầu của David Mc Clelland.

1.2.2. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.F.Skinner.

1.2.3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom.

1.2.4. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams.

1.2.5. Học thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg.

1.3. Phương hướng và biện pháp tạo động lực.

1.3.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên.

1.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

1.3.3. Kích thích lao động.

1.4. Khuyến khích vật chất và tinh thần.

1.4.1.Khuyến khích vật chất:

1.4.1.1. Sử dụng tiền công ( lương ) là hình thức cơ bản để kích thích vật chất đối với người lao động.

1.4.1.2. Sử dụng hợp lý các hình thức tiền thưởng để khuyến khích thành tích lao động.

1.4.2.Khuyến khích tinh thần:

1.5. Sự cần thiết của vấn đề tạo đông lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty ABC.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÔNG TÁC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TẠI CÔNG TY ABC

2.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty và những đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực cho người lao động.

Tổng hợp đề tài báo cáo thực tập nhân sự HAY – ĐIỂM CAO – Đề cương đính kèm

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực.

2.1.3.1. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.

2.1.3.2. Đặc điểm công nghệ sản phẩm.

2.1.3.3. Đặc điểm về lao động của Công ty.

2.1.3.4. Các đặc điểm khác của Công ty.

2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tạo động lực thông qua khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động tại Công ty ABC.

2.2.1. Tạo động lực nói chung

2.2.2. Những biện pháp, chương trình về khuyến khích vật chất và tinh thần mà Công ty đã áp dụng

2.2.2.1. Khuyến khích vật chất

2.2.2.2. Khuyến khích về mặt tinh thần

2.2.2.3. Nhận xét và đánh giá

Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÔNG TÁC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TẠI CÔNG TY ABC

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới

3.1.1. Phương hướng phát triển kinh doanh.

3.1.2. Phương hướng về công tác lao động tiền lương tại Công ty.

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty ABC.

(Lưu ý: Đây chỉ là giải pháp tham khảo, ở bài làm của mình các em cần dựa vào nhược điểm, từ đó đưa ra giải pháp ở chương 3 nhé)

3.2.1. Hoàn thiện các hoạt động quản trị nhân lực và tổ chức phục vụ nơi làm việc tại Công ty ABC.

3.2.1.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc

3.2.1.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc

3.2.2. Hoàn thiện công tác khuyến khích lao động tại Công ty ABC.

3.2.2.1 Cơ cấu lương và hoàn thiện cách tính lương:

3.2.2.2. Đối với tiền thưởng:

3.2.2.3. Đối với các chương trình phúc lợi và dịch vụ:

3.2.2.4. Cải thiện mối quan hệ giữa người với người và chăm lo đời sống cho công nhân viên: 76

3.2.3. Kiến nghị

3.2.3.1. Với tổ chức Công đoàn

3.2.3.2. Với bộ máy lao động quản lý

KẾT LUẬN

Tổng hợp đề tài báo cáo thực tập nhân sự HAY – ĐIỂM CAO – Đề cương đính kèm

Contact Me on Zalo