Vấn đề bố trí nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải

Rate this post

Lời mở đầu

  1. Lý do chọn đề tài:
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  3. Phương pháp nghiên cứu:

Phần I. Giới thiệu về công ty cổ phần thương mại và vận tải SD SOTRACO

1, Đôi nét về công ty công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải SD Sotraco.

1,1 Một số thông tin cơ bản về công ty Sotraco.

1,2 Lĩnh vực hoạt động.

2, Tổ chức bộ máy của công ty SOTRACO.

2,1 Sơ đồ tổ chức.

2,2 Cơ cấu tổ chức trong công ty Sotraco.

3, Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

Phần II. Vấn đề bố trí nguồn nhân lực trong công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải SD.

  1. Đánh giá bộ máy tổ chức.
  2. Tình hình nhân sự.
  3. Vấn đề bố trí nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải SD.

3.1. Tuyển dụng trong công ty Sotraco.

3,2. Bố trí nguồn nhân lực ở công ty Sotraco.

3,3. Duy trì nguồn nhân lực trong công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải SD.

4, Một số hạn chế trong công tác bố trí nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải SD.

Phần III. Một số kiến nghị cho Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải SD.

1, Hoàn thiện công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự.

2, Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác bố trí nguồn nhân lực trong công ty

Contact Me on Zalo